Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2009 05.01.2010 00:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 090-169 Покана

Удължаване на срок

Възложена
23.12.2009 11.01.2010 00:00:00 11.01.2010 17:00:00 Доставка на трансдюцери БТГ-24-00-3918     Покана

Възложена
23.12.2009 20.01.2010 17:00:00 20.01.2010 17:00:00 Доставка на  уплътнителни смазки и кранов очистител 090-166 Покана

Възложена
14.12.2009 05.01.2010 17:00:00 05.01.2010 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

Възложена
10.12.2009 22.12.2009 17:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-172 Покана

Възложена
10.12.2009 28.12.2009 17:00:00 28.12.2009 17:00:00 Кадастрално заснемане на: Газоизмервателна станция "Костенец"; Линеен кран "Богданлия" и възел за измерване; Газоразпределителна станция „Казичене” и подобект Ултразвуково мерене на входящ газопровод  и съоръженията към тях и изпълнение на процедури за получаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър 090-159 Покана

Възложена
04.12.2009 08.12.2009 00:00:00 15.12.2009 17:00:00 Tърг с тайно наддаване, с два етапа на провеждане, с цел продажба на двадесет и девет броя употребявани автомобили, собственост на Дружеството. БТГ-24-00-3798  Покана

За втори етап Покана

Възложена
04.12.2009 11.12.2009 17:00:00 11.12.2009 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) БТГ-24-00-3816  Покана

Възложена
04.12.2009 08.12.2009 17:00:00 08.12.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-171 Покана

Възложена
03.12.2009 15.12.2009 17:00:00 15.12.2009 17:00:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции,  работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 090-161 Покана

Възложена