Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.11.2009 24.11.2009 17:00:00 24.11.2009 17:00:00 Доставка на 15 броя метални стелажи 090-130 Покана

Възложена
12.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартранзгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) 090-163 Покана

Възложена
12.11.2009 18.11.2009 17:00:00 18.11.2009 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

Възложена
12.11.2009 27.11.2009 17:00:00 27.11.2009 17:00:00 Доставка на сензори 090-157.pdf

Възложена
10.11.2009 23.11.2009 17:00:00 23.11.2009 17:00:00 Доставка на материали и оборудване за оптична свързаност  090-141 Покана

Възложена
10.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-136 Покана

Възложена