Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2009 05.01.2010 00:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 090-169 Покана

Удължаване на срок

Възложена
23.12.2009 11.01.2010 00:00:00 11.01.2010 17:00:00 Доставка на трансдюцери БТГ-24-00-3918     Покана

Възложена
23.12.2009 20.01.2010 17:00:00 20.01.2010 17:00:00 Доставка на  уплътнителни смазки и кранов очистител 090-166 Покана

Възложена
14.12.2009 05.01.2010 17:00:00 05.01.2010 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

Възложена
10.12.2009 28.12.2009 17:00:00 28.12.2009 17:00:00 Кадастрално заснемане на: Газоизмервателна станция "Костенец"; Линеен кран "Богданлия" и възел за измерване; Газоразпределителна станция „Казичене” и подобект Ултразвуково мерене на входящ газопровод  и съоръженията към тях и изпълнение на процедури за получаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър 090-159 Покана

Възложена
10.12.2009 22.12.2009 17:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-172 Покана

Възложена
04.12.2009 08.12.2009 17:00:00 08.12.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-171 Покана

Възложена
04.12.2009 08.12.2009 00:00:00 15.12.2009 17:00:00 Tърг с тайно наддаване, с два етапа на провеждане, с цел продажба на двадесет и девет броя употребявани автомобили, собственост на Дружеството. БТГ-24-00-3798  Покана

За втори етап Покана

Възложена
04.12.2009 11.12.2009 17:00:00 11.12.2009 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) БТГ-24-00-3816  Покана

Възложена
03.12.2009 15.12.2009 17:00:00 15.12.2009 17:00:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции,  работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 090-161 Покана

Възложена
13.11.2009 24.11.2009 17:00:00 24.11.2009 17:00:00 Доставка на 15 броя метални стелажи 090-130 Покана

Възложена
12.11.2009 27.11.2009 17:00:00 27.11.2009 17:00:00 Доставка на сензори 090-157.pdf

Възложена
12.11.2009 18.11.2009 17:00:00 18.11.2009 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

Възложена
12.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартранзгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) 090-163 Покана

Възложена
10.11.2009 23.11.2009 17:00:00 23.11.2009 17:00:00 Доставка на материали и оборудване за оптична свързаност  090-141 Покана

Възложена
10.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-136 Покана

Възложена
26.10.2009 05.11.2009 00:00:00 05.11.2009 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 090-144 Покана

Удължаване на срок

Възложена
26.10.2009 23.11.2009 16:00:00 30.11.2009 16:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 090-087 Документация

Възложена
22.10.2009 23.11.2009 17:00:00 03.12.2009 17:00:00 Възстановителен ремонт на газотурбинен двигател тип ДТ70П 090-129 Документация

Възложена
20.10.2009 28.10.2009 00:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-150 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Възложена
19.10.2009 02.11.2009 17:00:00 09.11.2009 17:00:00 Доставка на зимни и всесезонни гуми 090-131 Документация

Възложена
16.10.2009 23.10.2009 17:00:00 23.10.2009 17:00:00 Абонаментно поддържане на кухненско и хладилно оборудване за срок от две години 090-145 Покана

Възложена
15.10.2009 30.10.2009 00:00:00 30.10.2009 17:00:00 Аварийно-възстановителни работи за временно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичането му през река Струма БТГ-24-00-3307 Покана

Възложена
08.10.2009 21.10.2009 00:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка, въвеждане в експлоатация на 2 бр. уреди за измерване на вредни емисии 090-137 Покана

Удължаване на срок

Възложена
07.10.2009 13.11.2009 17:00:00 13.11.2009 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-  помещение” Подобект 2: „Служебно-експлоатационен блок – Административна и ремонтна част” Подобект 3 :  „Маслено стопанство”  Подобект 4:  „Помпена станция за ПП нужди” 090-095 Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
06.10.2009 21.10.2009 17:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово- фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на "Булгартрансгаз" ЕАД 090-138 Покана

Възложена
25.09.2009 15.10.2009 17:00:00 15.10.2009 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка съответствието на инвестиционните проекти за следните строежи: Ремонтно-възстановителни работи (РВР) на подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община Добрич; РВРна въздушен преход “Дългопол” 1 на Магистрален газопровод – юг на км 44; РВР на подводен преход на ГО “Търговище” при км 7,2 при с. Чудомир, общ. Търговище; Укрепителни мероприятия на подводен преход на ГО „Търговище” при км.8,4 при с.Г.Соколово, общ.Търговище; РВР на въздушен преход над река на ГО “Лозница”, км 1,8; Реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма. 090-111 Покана

Възложена
24.09.2009 09.10.2009 00:00:00 27.10.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели 090-066 Покана

Уточняващи въпроси

Удължаване на срока

Възложена
11.09.2009 17.09.2009 17:00:00 17.09.2009 17:00:00 Избор на независим лицензиран оценител на материални запаси 090-133 Документация

Възложена
11.09.2009 09.10.2009 17:00:00 19.10.2009 17:00:00 Изработване на софтуерни модули за хидравлични изчисления на Магистрален и Транзитен газопроводи работещи в реално време, изработване на модул за извършване на процедура за оценка на състоянието /ПОС/, които се интегрират в съществуващата информационна система /ИС/ за наблюдение и управление на газотранспортната система на "Булгартрансгаз" ЕАД" 090-085 Документация

Възложена
27.08.2009 08.09.2009 00:00:00 16.10.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя електродвигатели за АВГ 090-094 Покана

Удължаване на срок

Възложена
26.08.2009 09.09.2009 17:00:00 09.09.2009 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределени в две обособени позиции 090-125 покана

Възложена
25.08.2009 07.09.2009 00:00:00 28.09.2009 16:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2693 покана

Удължаване на срок

Възложена
21.08.2009 03.09.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел “Altronic” за запалителни свещи или негов еквивалентен 090-124 Документация

Възложена
19.08.2009 31.08.2009 17:00:00 31.08.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ 090-118 Документация

Удължаване на срок

Възложена
19.08.2009 01.09.2009 17:00:00 01.09.2009 17:00:00 Доставка на Активно комуникационно оборудване 090-122 Документация

Възложена
13.08.2009 27.08.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМК) 090-096 Документация

Възложена
12.08.2009 18.08.2009 00:00:00 18.08.2009 17:00:00 Доставка на манометрични термометри 090-119 Документация

Удължаване на срок

Възложена
11.08.2009 15.09.2009 17:00:00 15.09.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценка съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, изработване на технически паспорт и координатор по безопасност и здраве за следните строежи: “Реконструкция на сгради от Площадка за разходомери към ПГХ “Чирен”” 1 . Сграда за датчици – реконструкция на покрива; 2. Сграда за технологична вода – реконструкция на покрива 090-090.pdf

090-090.pdf

Възложена
07.08.2009 04.09.2009 17:00:00 14.09.2009 17:00:00 Доставка на газова арматура 090-015 Документация

Възложена
05.08.2009 17.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери 090-038 Покана

Възложена
30.07.2009 04.09.2009 16:00:00 14.09.2009 16:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец” Modernization of the automation control systems of GCUs (Gas Compressor Units) and the overall station control systems of CS (compressor station) Valchi Dol and CS Polski Senovets 090-023 Документация

Brief description

Възложена
27.07.2009 05.08.2009 17:00:00 05.08.2009 17:00:00 Резервни части за агрегат ЦА - 320 (помпа 9TS (NC320)) 090-113 Документация

Възложена
27.07.2009 Доставка на 14 тона турбинно маслоTPc-32 Възложена
27.07.2009 17.08.2009 16:00:00 27.08.2009 17:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД - I-ви етап включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Транзитна газо-преносна мрежа”ІІ-ра обособена позиция: Строежи от „Подземно газово хранилище – Чирен 090-093 Документация

Възложена
23.07.2009 24.08.2009 17:00:00 24.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокарания сондаж Е-72 на ПГХ “Чирен 090-056 Документация

Възложена
23.07.2009 28.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии Watson Link 2+ 090-108 Покана

Възложена
15.07.2009 04.08.2009 00:00:00 14.08.2009 17:00:00 Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ 090-081  Документация

Възложена
13.07.2009 04.08.2009 17:00:00 14.08.2009 17:00:00 Доставка на резервни части и супервизия при сглобяване и въвеждане в експлоатация на газотурбинен двигател ТНМ 1304-8. 090-097 Документация

Удължаване на срока

Възложена
13.07.2009 20.07.2009 17:00:00 20.07.2009 17:00:00 Предоставяне на Интернет трафик за срок от 2 години, инсталация и конфигуриране на софтуерни продукти, реализиращи Интернет сервизи. 090-110 Покана

Възложена
10.07.2009 31.07.2009 17:00:00 10.08.2009 17:00:00 Инспекция на участъка ОС “Могила” – ОС “Горни Богров” с дължина 221 км от националната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала 090-064 Документация

Възложена
08.07.2009 05.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона южно от КС “Ихтиман” 090-043 Покана

Отговори на поставени въпроси

Удължаване на срок

Възложена
06.07.2009 17.07.2009 00:00:00 17.07.2009 17:00:00 Доставка на камери за видеонаблюдение с използване на IP технология 090-084 Покана

Възложена
02.07.2009 31.07.2009 00:00:00 30.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на излезли от употреба гуми с Код 16 01 03 БТГ 24-00-1989 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Възложена
02.07.2009 16.07.2009 17:00:00 23.07.2009 17:00:00 Доставка на на тонер-касети и мастилници за  принтери, размножителни машини  и факс-апарати 090-099 Документация

Отговори на поставен въпрос 1

Отговори на поставен въпрос 2

Възложена
02.07.2009 21.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 090-088Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
02.07.2009 09.07.2009 17:00:00 04.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на оловни акумулаторни батерии с Код 16 06 01 БТГ 24-00-1993

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Възложена
29.06.2009 24.07.2009 17:00:00 03.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на 4 броя експлоатационни сондажи под налягане: (Р-5, Р-13, Е-31 и Е-50) на ПГХ Чирен 090-074 Документация

Възложена
25.06.2009 Доставка на масла - борсова сделка 090-051 Покана

Възложена
25.06.2009 08.07.2009 17:00:00 15.07.2009 17:00:00 Доставка на 5 броя преносими лазерни уреди за откриване пропуски на природен газ по газопреносната система 090-014 Документация

Възложена
23.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Доставка на помпено компресорни тръби 090-020 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отваряне на ценови предложения

Възложена
22.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Изработване на проект за 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 090-058 Документация

Възложена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Изкупуване за вторична преработка на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1830 покана

Възложена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 00:00:00 Извозване и последващо обезопасяване на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1828 Покана

Възложена
19.06.2009 20.07.2009 00:00:00 30.07.2009 17:00:00 Доставка на оборудване за “Индивидуален сепарационен възел” на новопрокарания сондаж Е-72 090-042 Документация

Възложена
19.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка на косачки и храсторез 090-098 Покана

Възложена
18.06.2009 20.07.2009 00:00:00 20.07.2009 17:00:00 Саниране на сградния фонд в ГРС “Стамболийски” и АГРС “Раковски”: Подобект: ГРС “Стамболийски” Подобект: АГРС “Раковски” 090-080 Покана

Отоговор на поставени въпроси

Възложена
16.06.2009 09.07.2009 17:00:00 09.07.2009 17:00:00 Привеждане сгради и огради на АГРС ОЦ – юг, АГРС КЦМ и АГРС ВСИ гр. Пловдив в съответствие с Наредба № 7/ 08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: АГРС КЦМ гр. Пловдив; Подобект: АГРС ОЦ-юг гр. Пловдив; Подобект: АГРС ВСИ гр. Пловдив 090-083Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
15.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на медия конвертори ОПТИКА-ETHERNET 952002Покана

Възложена
15.06.2009 14.07.2009 17:00:00 14.07.2009 17:00:00 Строежи ГИС-Павликени - II етап и ГИС Бутово -II етап: изпълнение на доставки и СМР по части "Геодезическа", "СК", "Архитектурна" и "Електрическа" 090-001 Покана

Възложена
15.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води 090-071Покана

Удължаване на срока

Възложена
15.06.2009 24.06.2009 17:00:00 24.06.2009 17:00:00 Доктавка на електродвигател за стартер 090-094 Покана

Възложена
15.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка и пускане в експлоатация на комплект оборудване за магнитно-прахов безразрушителен контрол 090-063 Покана

Възложена
15.06.2009 23.06.2009 17:00:00 23.06.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел  "Altronic" за запалителни свещи 090-079 покана

Възложена
12.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на 20 бр. GSM телефонни апарати 090-092 Покана

Възложена
10.06.2009 07.07.2009 17:00:00 17.07.2009 17:00:00 ПГХ Чирен - Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 090-053 Документация

Възложена
10.06.2009 29.06.2009 17:00:00 29.06.2009 17:00:00 Възстановяване на ЛТ ламарина по технологични сгради на АГРС ТЕЦ север Пловдив 090-076Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
09.06.2009 12.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Дотавка и пускане в експлоатация на 4.бр. дигитални машини за черно-бяло копиране Възложена
05.06.2009 19.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Извършване на анализи на масла и води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  090-033 Документация

Възложена
05.06.2009 29.06.2009 16:00:00 06.07.2009 17:00:00 Текущ ремонт на огради и плодщадки на съоръжения от газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАДІ-ва обособена позиция: Компресорна станция (КС) “Кардам 2” – възстановяване на настилка в ограждения на кранови възли № 20 и № 20 АІІ-ра обособена позиция: Възстановяване на настилка в ограждения на очистни съоръжения и кранови възли към район “Вълчи дол”ІІІ-та обособена позиция: Ремонт на огради на АГРС и ГРС към район “Ботевград”  090-028 Документация

Възложена
04.06.2009 18.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери  090-062 Документация

Възложена
01.06.2009 02.07.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните строежи: “Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”; “Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”  090-041 Покана

Възложена
01.06.2009 25.06.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитния газопровод за Гърция: Строеж №1: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция от ПК 505+61 до ПК 519+16. Строеж №2: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция при ПК 609. Строеж №3: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция при ПК 633 Строеж №4: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция при ПК 643+23  090-050 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
28.05.2009 10.06.2009 00:00:00 10.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на пробовземане и анализ на базовото състояние на почвите на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД  090-078 Покана

Възложена
27.05.2009 08.06.2009 00:00:00 08.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: 1. “Рехабилитация на релейна защита на 110 kV на КС “Вълчи дол”; 2. “Проектиране и подмяна на 6 броя вентилни отводи на 6 kV на КС “Вълчи дол”  090-075 Покана

Възложена
27.05.2009 17.06.2009 00:00:00 17.06.2009 17:00:00 Ремонт покриви на сгради на РЕБ “Загоре” към експлоатационен район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД:Подобект: Ремонт покрив на сграда: Автоработилница и складови помещения към РЕБ „Загоре”;Подобект: Ремонт покрив на сграда: Стол РЕБ „Загоре”;Подобект: Ремонт покрив на административна сграда РЕБ „Загоре” 090-057 Покана

Възложена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Възложена
25.05.2009 09.06.2009 00:00:00 09.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. и изработване на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Укрепване на Магистрален газопровод при прехода му през р. Лесновска 090-052 Покана

Възложена
25.05.2009 15.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Ремонт по сградния фонд на ГРС “Димитровград” и АГРС “Вулкан Димитровград” към район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: Ремонт сграда и ограда на ГРС “Димитровград”; Подобект: Ремонт сграда и ограда на АГРС “Вулкан – Димитровград 090-072 Покана

Възложена
25.05.2009 23.06.2009 17:00:00 30.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на сграден фонд и открити площадки на КС “Вълчи дол”- 2009г. 090-003 Документация

Отговор на поставен въпроси

Възложена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Възложена
25.05.2009 03.06.2009 00:00:00 03.06.2009 17:00:00 Доставка на манометри  090-070 Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
25.05.2009 18.06.2009 16:00:00 25.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на производствено-експлоатационен блок (ПЕБ) - Компресорна станция "Ихтиман" 080-097 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Възложена
21.05.2009 05.06.2009 17:00:00 12.06.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за филтър-сепаратори за природен газ  090-060 Документация

Възложена
19.05.2009 01.06.2009 00:00:00 01.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на измерване на стойностите на шум по границите на производствените площадки и в мястото на въздействие на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД 090-077 Покана

Възложена
18.05.2009 26.05.2009 00:00:00 26.05.2009 17:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 090-021 Покана

Удължаване на срока

Възложена
18.05.2009 22.05.2009 00:00:00 22.05.2009 15:00:00 Доставка на медия конвентори ОПТИКА-ETHERNET  БТГ-24-00-1392 Покана

Възложена
18.05.2009 19.05.2009 00:00:00 19.05.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

Удължаване на срока

Възложена
16.05.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели на природен газ 090-066 Покана

Удължаване на срока

Възложена
13.05.2009 08.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Проектиране на ремонтно-възстановителни работи по трасетата на Магистралния газопровод и газопроводни отклонения (ГО) в експлоатационен район “Вълчи дол” при: Подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община Добрич; Въздушен преход “Дългопол” 1 на Магистрален газопровод – юг на км 44; Подводен преход на ГО “Търговище” при км 7,2 при с. Чудомир, общ. Търговище; Въздушен преход над река на ГО “Лозница”, км 1,8.  090-029 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
12.05.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за контролер, производство на фирма "Stahl" 090-048 Покана

Възложена
12.05.2009 17.06.2009 00:00:00 24.06.2009 16:30:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2009 г. Текущ ремонт на машинна зала към “Компресорен цех и ремонтен блок” Текущ ремонт на “Служебно-експлоатационен корпус и ремонтен блок” 090-002 Документация

Отговори на поставени въпроси_1

Отговори на поставени въпроси_2

Отговори на поставени въпроси_3

Отговори на поставени въпроси 4

Възложена
12.05.2009 05.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Магистралния газопровод за България - южен клон, в т.ч.: Строеж № 1: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 362+882 (ПК-1205+12)Строеж № 2: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 363+025 (ПК-1206+55)  090-006 Документация

Възложена
11.05.2009 20.05.2009 00:00:00 20.05.2009 17:00:00 Доставка на 6 броя катодни станции 090-055 Покана

Удължаване на срока

Възложена
30.04.2009 07.05.2009 00:00:00 07.05.2009 17:00:00 Доставка на 11 броя термоизолирани контейнери  090-065 Покана

Възложена
29.04.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. и изработване на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Газоизмервателна станция “Костенец”  Покана

Покана

Възложена
28.04.2009 22.05.2009 17:00:00 01.06.2009 16:00:00 Предпроектни проучвания и ПУП за строеж: “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  090-017 Документация

Информация за изпълнен договор№ №733/25.01.2010 г. публикувана на 04.10.2017 г.

Възложена
27.04.2009 29.05.2009 00:00:00 29.05.2009 17:00:00 Проектиране на реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма   090-035 Покана

Възложена
23.04.2009 30.04.2009 00:00:00 30.04.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

Възложена
22.04.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Ремонт на подкранов път в склад за резервни части - ПГХ "Чирен"  090-025 Покана

Плащане 01 по дог.590 публикувано на 19.12.2014

Възложена
16.04.2009 22.04.2009 00:00:00 22.04.2009 17:00:00 Доставка на сумиращ разходомер газов кондензат с овални колела БТГ 24-00-1124 Покана

Удължаване на срока

Възложена
09.04.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 16:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери  090-038 Покана

Възложена
26.03.2009 06.04.2009 00:00:00 06.04.2009 17:00:00 Доставка на 3 комплекта трансдюцери   090-024 Покана

Възложена
26.03.2009 08.04.2009 00:00:00 08.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove  090-026 Покана

Възложена
25.03.2009 15.04.2009 00:00:00 15.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за системи автоматизация 090-030 Покана

Възложена
23.03.2009 31.03.2009 00:00:00 31.03.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци  БТГ-24-00-841 Покана

Възложена
23.03.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 17:00:00 І. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; II. Наблюдения за здравното състояние на работниците н служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа на базата на проведените медицински прегледи.  БТГ-24-00-832 Покана

Възложена
23.03.2009 23.04.2009 00:00:00 23.04.2009 17:00:00 Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция "Ихтиман" 090-032 Покана

Възложена
20.03.2009 03.04.2009 00:00:00 03.04.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод  090-019 Покана

Възложена
17.03.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Извършване на калибровка, техническо обслужване и отстраняване на дефекти на уреди  БТГ-24-00-800 Покана

Възложена
25.02.2009 17.03.2009 00:00:00 17.03.2009 17:00:00 Изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Юг" и изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Север"  БТГ-24-00-554 Покана

Отговор на поставен въпрос

Възложена
25.02.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Модернизация на преносната среда на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД в район ”Ботевград” и район “Ихтиман”, с използване на Етернет технология /пакетна комутация/ 090-008 Покана

Писмо за оглед

Плащане 01 по дог.567 публикувано на 15.01.2015

Възложена
24.02.2009 09.03.2009 00:00:00 09.03.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя кранове  090-018 Покана

Възложена
19.02.2009 19.02.2009 00:00:00 12.03.2009 17:00:00 Специален високо проходим мултифункционален автомобил за аварийни дейности 090-012 Документация

Отваряне на ценови предложения на 31.03.2009 от 15:00 ч.

Възложена
12.02.2009 06.03.2009 00:00:00 06.03.2009 00:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Ремонт на трасето на Транзитния газопровод за Македония при прехода на р. Тополница”  090-009 Покана

Възложена
11.02.2009 11.03.2009 16:00:00 18.03.2009 17:00:00 Пускова камера Dn 500, Pn 5,4 MPa на Газопроводно отклонение - Враца 2, Dn 500 080-187 Документация

Възложена
10.02.2009 10.03.2009 17:00:00 10.03.2009 17:00:00 Ремонт на съобщителна кабелна магистрала на "Булгартрансгаз" ЕАД в участъка от НУП "Живково" до НУП "Богданлия". Удължаване на срока

Удължаване на срока

Възложена
09.02.2009 27.02.2009 00:00:00 27.02.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следните строежи:І-ва позиция: “Склад за тръби – авариен запас – ПГХ “Чирен””ІІ-ра позиция: “Централен ретранслатор - ПГХ “Чирен”ІІІ-та позиция: Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, за следните строеж: “Основно обновяване на канализационната система на ПГХ “Чирен”” 090-004 Покана

Възложена
15.01.2009 16.02.2009 17:00:00 24.02.2009 17:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера 1, 2, 3, 4 и 5 от състава на КС "Кардам-2 080-190 Документация

Отваряне на ценови предложения на 27.03.2009 от 11:00 ч

Възложена
12.01.2009 13.02.2009 00:00:00 13.02.2009 16:00:00 Газорегулираща станция (ГРС) "Шумен" - ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение" БТГ-24-00-81 Покана

Допълнение

Отговор на поставени въпроси

Възложена
12.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Доставка на термоизолиран контейнер БТГ-24-00-82 Покана

Възложена
07.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-21 Покана

Възложена