Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.08.2008 09.10.2008 17:00:00 Доставка на управляващи табла 080-114 Документация

Възложена
29.08.2008 23.09.2008 17:00:00 Рекултивация на земи от полосата на транзитния и магистралния газопроводи в землището на с. Китен, община Провадия 080-123 Документация

Възложена
28.08.2008 29.09.2008 17:00:00 Доставка на компресори за въздух и изсушителна инсталация 080-096 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
27.08.2008 10.09.2008 17:00:00 Доставка резервни модули за цифрови линии Megatrans-3L за цифрови линии 2Mps 080-143 Покана

Удължаване на срока

Възложена
25.08.2008 24.09.2008 17:00:00 Доставка на кухненско оборудване 080-118 Документация

Възложена
22.08.2008 03.09.2008 16:00:00 Доставка на 2 броя уреди за измерване точка на роса 080-133 Покана

Удължаване на срока

Възложена
22.08.2008 23.09.2008 17:00:00 Склад за тръби – авариен запас – ПГХ “Чирен” 080-094 Документация

Възложена
22.08.2008 12.09.2008 16:00:00 Временно аварийно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичане на река Струма – ПК 1203÷1205 080-130 Покана

Възложена
22.08.2008 23.09.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната система на „Булгартрансгаз”ЕАД 080-129 Документация

Възложена
22.08.2008 23.09.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия “под газ” 080-137 Документация

Възложена
22.08.2008 29.09.2008 17:00:00 Проектиране и изграждане на строеж „Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция „Костенец” 080-107 Документация

Възложена
22.08.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на температурни трансмитери, производство на фирма ROSEMOUNT 080-140 Покана

Удължаване на срока

Възложена
20.08.2008 10.09.2008 17:00:00 Доставка на автоматични пневматични устройства за уплътняване със смазка на газова арматура 080-119 Документация

Възложена
20.08.2008 28.08.2008 17:00:00 Доставка на компютъризиран автоматично балансиращ се мост за измерване и локализиране на кабелни повреди и параметрите на кабелите 080-108 Покана

Възложена
20.08.2008 25.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

Възложена
19.08.2008 29.08.2008 15:00:00 Доставка на интерфейсни конвертори RSC232/Ethernet БТГ-24-00-1868 Покана

Възложена
18.08.2008 21.08.2008 17:00:00 Изкупуване на отработени масла, които представляват опасни отпадъци БТГ-24-00-1860 Покана

Удължаване на срока

Възложена
18.08.2008 27.08.2008 16:00:00 Доставка на уред за измерване на грапавост БТГ-24-00-1859 Покана

Възложена
13.08.2008 01.09.2008 16:00:00 Доставка на един брой нивомер сондажни водни нива /ехолот/ 080-125 Покана

Възложена
01.08.2008 15.09.2008 17:00:00 Доставка на специализиран високо проходим мултифункционален автомобил. 080-113 Документация

Възложена
01.08.2008 01.09.2008 17:00:00 Обследване с цел  обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ “Чирен” 080-126 Документация

Удължаване на срока

Възложена