Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2008 11.08.2008 16:30:00 Доставка на регулатори 080-086 Документация

Възложена
30.06.2008 22.07.2008 00:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 80-084 Документация

Възложена
26.06.2008 29.07.2008 16:00:00 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи обекти от преносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД, в т.ч.: Строежи «Газоизмервателна станция - «Павликени» - ІІ - ри етап» и «Газоизмервателна станция - «Бутово» - ІІ - ри етап» 080-042 документация

Възложена
25.06.2008 17.07.2008 16:00:00 Текущи ремонти на огради и площадки на съоръжения в район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД и разширение на мълниезащитната инсталация на Компресорна станция „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта І-ва обособена позиция: Текущ ремонт на огради и площадки на 9 бр. кранови възли по Транзитен газопровод за Турция, области Бургас и Ямбол Текущ ремонт на ограда на КС „Лозенец” ІІ-ра обособена позиция: Разширение на мълниезащитната инсталация на КС „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта 080-073 Документация

Възложена
25.06.2008 28.07.2008 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следния строеж: ПГХ «Чирен» - обвръзка на управляващи табла, байпасни и свещни кранове и кранове за горивен газ на ГМК №№ 5, 6, 7, 8 080-088 Покана

Удължаване на срока

Възложена
25.06.2008 17.07.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-010 Документация

Възложена
25.06.2008 10.07.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори, разпределени в две обособени позиции 080-019 Покана

Възложена
24.06.2008 15.08.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за строеж “Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” 080-064

Плащане по Договор № 414, публикувано на 23.10.2014 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 28.01.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 03.08.2016 г.

Възложена
24.06.2008 16.07.2008 17:00:00 Доставка на ротационни и турбинни разходомери 080-074 Документация

Възложена
24.06.2008 16.07.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМКА) 080-079 Документация

Възложена
20.06.2008 21.07.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район Стара Загора І-ва обособена позиция: Газопроводни отклонения до ГРС Бургас и до ГРС ДебелтІІ-ра обособена позиция: Газопроводни отклонения до АГРС Ямбол, до АГРС Стралджа, до ГРС Димитровград и до АГРС ВулканІІІ-та обособена позиция: Газопроводни отклонения до АГРС Сливен-ПГПГ, до АГРС Сливен-ТЕЦ, до ГРС Калитиново, до АГРС Загоре, Административен район Стара ЗагораІV-та обособена позиция: Газопроводни отклонения до АГРС Раковски, до АГРС Първомай и до АГРС СтамболийскиV-та обособена позиция: Газопроводни отклонения до ГРС ТЕЦ-Север Пловдив, до АГРС ВСИ-Пловдив, до АГРС ОЦ-Юг Пловдив, до АГРС КЦМ-Пловдив и до АГРС Калцит-Асеновград 080-066 Документация

Възложена
20.06.2008 22.07.2008 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд и техническата инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2008 г.І-ва обособена позиция: Строеж “Ограда на площадката”ІІ-ра обособена позиция: 1. Строеж “Компресорен цех и ремонтен блок-текущ ремонт”. 2. Строеж “Складово стопанство-текущ ремонт” 3. Строеж “Районно осветление-основен ремонт” 4. Строеж “Водно стопанство-реконструкция”. 5. Строеж “Междуцехови комуникации-основен ремонт”. 6. Строеж “Служебно-експлоатационен корпус и ремонтен блок-текущ ремонт”. 7. Строеж “Благоустрояване на площадката”.ІІІ-та обособена позиция 1. Строеж „Навес над кран 6 и 6А” 2. Строеж „Текущ ремонт на 5 бр. площадки на кранови възли в района на КС „Полски Сеновец” 08

Отговор на поставени въпроси

Възложена
20.06.2008 01.07.2008 00:00:00 Доставка на ел. генератори разпределени в 2 обособени позиции 080-099 Покана

Възложена
20.06.2008 03.07.2008 16:30:00 Доставка на консервационни капаци за тръби от авариен резерв 080-100 Покана

Удължаване на срока

Възложена
19.06.2008 23.06.2008 17:00:00 Транспорт на 1 бр. газова турбина от КС Лозенец до гр. Запорожие, Украйна БТГ-24-00-1342  Запитване

Възложена
19.06.2008 21.07.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозиони съоръжения по трасетата на Магистралния газопровод за България - южен клон и транзитния газопровод за Македония - 2008г.І-ва обособена позиция: Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Магистралния газопровод за България - южен клон - 2008г. , в т.ч.: Строеж№1: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 362+882 (ПК-1205+12). Строеж№2: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 363+025 (ПК-1206+55).ІІ-ра обособена позиция: Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и Транзитния газопровод за Македония - 2008г., в т.ч.: Строеж№1: Възстановяване на земното покритие върху ТГ за Гърция и Македония при пресичането на р.Тополница - ПК -638+34.8. Строеж№2: Възстановяване на земното покритие върху ТГ за Македония в участъка от ПК 431+24.0 до ПК 433+25.74. 080-026 Документация

Възложена
17.06.2008 21.07.2008 16:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за развитие на оптичната кабелна мрежа на “Булгартрансгаз”ЕАД, включително:І-ва обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “МТТ КВ “Батулци”- МТТ КВ “Николаево” – ВТ ГРС Плевен”” ІІ-ра обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “МТТ КВ “Николаево” – ВТ ОУП “Полски Сеновец””ІІІ-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “ВТ ОУП “Полски Сеновец”- МТТ КВ “Миладиновци”- ВТ АГРС “Търговище””ІV-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “МТТ КВ “Миладиновци” – ВТ ОУП “Вълчи дол””V-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –западна магистрала”. Етап “ВТ ОУП “Ихтиман” – ВТ ГИС “Дупница””VІ-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –западна магистрала”. Етап “ВТ ГИС “Дупница” – ВТ КС “Петрич”- МТТ КВ “Кулата”” 080-001 Документация

Възложена
13.06.2008 25.06.2008 16:30:00 Доставка на 2 бр. уреди за трасиране и откриване на повреди на подземни комуникации 080-098 Покана

Възложена
09.06.2008 20.06.2008 16:00:00 Доставка на коксови отсевки 080-090 Покана

Възложена
09.06.2008 01.07.2008 16:30:00 Доставка на преубразуватели за налягане 080-065 Документация

Отговор на поставенени въпроси

Възложена
04.06.2008 10.06.2008 12:00:00 Доставка на резервни части за контролен панел за сондаж Е-70 080-082 Покана

Възложена
02.06.2008 11.06.2008 16:00:00 Доставка на топлообменници 080-085 Покана

Удължаване на срока

Възложена
02.06.2008 12.06.2008 16:30:00 Доставка на кухненско оборудване 080-081 Покана

Възложена
02.06.2008 13.06.2008 16:00:00 Доставка на антикорозионна лента 080-093 Покана

Възложена