Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.04.2008 26.05.2008 16:30:00 Доставка и шеф-монтаж на оборудване за раширение на информационната система за събиране на данни, с прилагане на Етернет технология /пакетна комутация/ 080-055 Документация

Възложена
25.04.2008 15.05.2008 16:00:00 Доставка на лицензии на Софтуерен продукт Visual Studio 2005 Professional Edition 8И003 Покана

Възложена
22.04.2008 15.05.2008 16:30:00 Доставка на GSM апарати 080-057 Покана

Възложена
21.04.2008 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК БТГ-04-19-884 -Предварително обявление

Възложена
17.04.2008 21.04.2008 12:00:00 Покана за представяне на оферта за транспортна услуга БТГ-24-00-807 Покана

Възложена
10.04.2008 16.05.2008 16:00:00 Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция "Сандански" 080-021 Документация

Възложена
08.04.2008 21.04.2008 16:30:00 Доставка на котли 080-051 Покана

Възложена
08.04.2008 12.05.2008 16:30:00 Ремонтни дейности за осъществяване на проходимост на помпено-компресорните тръби (ПКТ) за инспекция на сондаж Е-36 080-045 Документация

Възложена
07.04.2008 07.05.2008 16:30:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 080-029 Документация

Възложена
07.04.2008 29.04.2008 12:00:00 Антиерозийни мероприятия за охранителната полоса на газопровод “Враца 2” със следните части на строежа:Подобект: Укрепително съоръжение на десния бряг на р. Малък Искър при въздушния преход на газопровод “Враца 2”; Подобект:Укрепителни и отводнителни съоръжения по полосата на газопровод “Враца 2” от ПК 76 до ПК78;Подобект: Укрепителни и отводнителни съоръжения по полосата на газопровод “Враца 2” от ПК 86 до ПК94; 080-030 Документация

Възложена