Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.03.2008 07.05.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия "под газ" 080-037 Документация

Възложена
27.03.2008 04.04.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори и отсекатели 080-046 Покана

Увължаване на срок

Възложена
25.03.2008 30.03.2008 16:00:00 Избор Профилактика в чужбина на газохроматограф модел HGC 303 производство на фирма YAMATAKE 080-038Покана

Възложена
20.03.2008 29.04.2008 16:00:00 Математическо моделиране  на разспространението на вредното въздействие на различните видове прогнозирани аварии на ПГХ Чирен 080-039 Документация

Удължаване на срок

Възложена
17.03.2008 14.04.2008 16:30:00 Доставка на автоматично пневматично устройство за уплътняване със смазка на газова арматура 080-018 Документация

Възложена
17.03.2008 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „АГРС „Кубрат” – измервателна линия за „Овъргаз инк” АД” ІІ–ра позиция - Строеж: „Реконструкция на трансформаторна  подстанция на КС „Вълчи дол” 080 024 Документация

Удължаване на срока

Възложена
17.03.2008 25.03.2008 14:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „Служебно-експлоатационен блок” към КС „Петрич” - ремонт на сграден фонд 2007г.” ІІ–ра позиция - Строеж: „Газопроводно отклонение и ГИС за метан-станция „Ботевград” ІІІ–та позиция - Строеж: „ГРС „Шумен” – ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение” 080-040 Документация

Спряна
17.03.2008 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „ГРС „Перник” – нова измервателна линия” ІІ –ра позиция - Строеж: „ГРС „Кремиковци” – нови измервателни линии за потребители „Агроеко” ООД и „Интерпайп” ООД ІІІ-та позиция - Строеж: „ГРС „Кремиковци” – ултразвуково мерене на входящ газопровод и ГРС „София-1 Казичене” – ултразвуково мерене на входящ газопровод” 080-023 Документация

Възложена
14.03.2008 21.04.2008 16:00:00 Текущ ремонт на сгради, огради и площадки на съоръжения от газопреносната мрежа в район „Вълчи дол” на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-005 Документация

Възложена
14.03.2008 24.04.2008 16:00:00 Доставка на газова арматура  080-020 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Възложена
07.03.2008 02.04.2008 00:00:00 Доставка на компютърна техника, софтуер и периферни устройства  080-014 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Възложена
06.03.2008 27.03.2008 16:00:00 “Инвестиционен проект за “Реконструкция на сгради от Площадка за разходомери към ПГХ “Чирен”- 2008г. В т.ч.: 1. Строеж: “Сграда за технологична вода - реконструкция на покрива”. 2. Строеж: “Сграда за датчици – реконструкция на покрива”. 080-012 Документация

Удължаване на срока

Възложена
06.03.2008 07.04.2008 16:00:00 Реконструкция на трансформаторна подстанция на КС "Вълчи дол"  080-006 Документация

Възложена
05.03.2008 04.04.2008 16:30:00 Инспекция на два участъка с обща дължина 297 км от транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала 080-027 Документация

Възложена
05.03.2008 Доставка на 40 тона турбинно масло ТП 32, съгласно техническа спецификация 080-025 Документация

Възложена
05.03.2008 31.03.2008 16:30:00 Доставка на инфрачервена цифрова преносима камера за термовизия в реално време  070-104 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Възложена
04.03.2008 31.03.2008 16:30:00 Доставка на портативен анализатор на състоянието на търкалящи лагери по SPM метод  070-114 Документация

Възложена