Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.02.2008 17.03.2008 16:30:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ, производство на фирма RepCo S.p.A.  080-032 Покана

Възложена
29.02.2008 17.03.2008 12:00:00 Доставка на преобразуватели за ултразвукови разходомери 080-033 Покана

Възложена
29.02.2008 17.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „ПГХ „Чирен” – реконструкция на измервателна и регулиращи линии на ГРП”; ІІ–ра позиция - Строеж: „Технологична връзка между съществуващи газопроводи Ф 325 и Ф 521 в района на ГРС „Враца”(стар)”; ІІІ–та позиция - Строеж: „Авариен газов агрегат 750 kV за ПГХ „Чирен”. 080-022 Документация

Възложена
25.02.2008 21.03.2008 16:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на широкоформатен А0+плотер и скенер 070-130 Документация

Възложена
21.02.2008 21.03.2008 16:00:00 Изработване на инвестиционен проект и количествени сметки за ремонт на електропроводи 110кV „Пропан” и „Долина, захранващи КС „Вълчи дол”, в т.ч.: 1. Строеж: „Електропровод 110кV „Пропан” – подмяна на стомано-решетъчни стълбове №29, №30 и №31” 2. Строеж: „Електропровод 110кV „Долина” – подмяна на стомано-решетъчен стълб №17” 3. Текущ ремонт на електропроводи 110кV „Пропан” и „Долина” 070-085 Документация

Възложена
19.02.2008 31.03.2008 16:30:00 Разширение на информационната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с технологична информация от основни линейни кранове и съоръжения от магистралния и транзитния газопроводи – втора част 080-017 Документация

Възложена
05.02.2008 29.02.2008 16:00:00 Доставка на резервни части за обслужващите системи на газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип ТНМ 1304 070-109 Документация

Възложена
04.02.2008 17.03.2008 16:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Авариен газов агрегат-750кVA” за ПГХ”Чирен”  080-003 Документация

Възложена