Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2008 04.02.2009 17:00:00 Текущи ремонти на сгради и площадки на съоръжения в Компресорна станця "Лозенец" на "Булгартрансгаз" ЕАД  080-180 Покана

Възложена
29.12.2008 19.01.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод 080-112 Документация

Решение за прекратяване

Възложена
20.12.2008 09.01.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

Възложена
19.12.2008 23.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Пускова камера Ду500 – Враца №2” 080-184 Покана

Възложена
19.12.2008 30.12.2008 15:00:00 Осигуряване на интранет-свързаност между Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и компресорна станция „Петрич” БТГ-24-00-3067 Покана

Възложена
16.12.2008 30.01.2009 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 110 kV “Пропан” и “Долина”, захранващи КС “Вълчи дол”, текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Рояк” и “Газпром” и боядисване на 7 бр. ж.р. мълниеприемни мачти, захранващи КС “Провадия”, рехабилитация на релейна защита на 110 kV на КС “Вълчи дол” и проектиране и подмяна на 6 бр. вентилни отводи на 6 kV на КС “Вълчи дол”.І-ва обособена позиция: Текущ ремонт на електропроводи 110 kV “Пропан” и “Долина”, захранващи КС “Вълчи дол”, в землището на с. Брестак, Община Вълчи дол.ІІ-ра обособена позиция: Текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Рояк” и “Газпром”, захранващи КС “Провадия” и боядисване на 7 бр. ж.р. мълниеприемни мачти.ІІІ-та обособена позиция: Рехабилитация на релейна защита на 110 kV на КС “Вълчи дол”.ІV-та обособена позиция: Проектиране и подмяна на 6 бр. вентилни отводи на 6 kV на КС “Вълчи дол”. 080-102 Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
16.12.2008 09.01.2008 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС “Богданлия”, разположено в кранов възел “Богданлия” на Магистралния газопровод БТГ-24-00-3034 Покана

Възложена
16.12.2008 09.01.2009 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС "Костенец" БТГ-24-00-3035 Покана

Възложена
15.12.2008 20.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ за следните строежи:І обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала». Етап «МТТ КВ «Батулци» - МТТ КВ «Николаево» - ВТ ГРС Плевен»»ІІ обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала». Етап «ВТ ОУП «Полски Сеновец» - МТТ КВ «Миладиновци» - ВТ АГРС «Търговище»ІІІ обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала». Етап «МТТ КВ «Миладиновци» - ВТ ОУП «Вълчи дол»ІV обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала». Етап «ВТ ОУП «Ихтиман» - ВТ ГИС «Дупница»V обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала». Етап «ВТ ГИС «Дупница» - ВТ КС «Петрич» - МТТ КВ «Кулата» VІ обособена позиция: Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и изработване на технически паспорт, съгл. чл. 176а от ЗУТ за следния строеж: «Магистрален оптичен кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС «Дупница» до ВТ ГИС «Гюешево» и на локален оптичен кабел до АГРС «Кюстендил»» 080-136 Документация

Допълнително споразумение към Договор 533/21.04.2009г., публикувано на 22.11.2016г.

Възложена
10.12.2008 17.12.2008 17:00:00 Избор на акредитирана/и/ лаборатория/ии/ за извършване на пробонабиране и анализи на масла и води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2987 Покана

Удължаване на срока

Възложена
10.12.2008 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Юг” и изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Север” БТГ-24-00-2990 Покана

Възложена
10.12.2008 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на временно аварийно укрепване по Магистралния газопровод при пресичането му през река Лесновска, община Елин Пелин, София област  БТГ-24-00-2989 Покана

Писмо за оглед

Възложена
08.12.2008 30.12.2008 17:00:00 I. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съгласно НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; ІІ. Наблюдения за здравното състояние на работниците н служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа на базата на проведените медицински прегледи. БТГ-24-00-2951 Покана

Възложена
08.12.2008 06.01.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 080-174 Документация

Решение за прекратяване

Възложена
05.12.2008 19.01.2009 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК Решение за прекрятяване

Удължаване на срока

Решение за прекрятяване

Възложена
02.12.2008 Доставка на уплътнителна смазка  БТГ-РД-07-98 - борсова сделка

Възложена