Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.11.2008 02.12.2008 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2853 Покана

Възложена
28.11.2008 15.12.2008 16:00:00 Обследване и изготвяне на проект за ремонт на подкранов път към Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г.  080-181 Покана

Възложена
21.11.2008 10.12.2008 17:00:00  Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за строеж: “Ограда на площадката на компресорна станция “Полски Сеновец”” 080-172 Покана

Възложена
18.11.2008 04.12.2008 17:00:00 Доставка на високопроходими автомобили 080-175 Документация

Възложена
17.11.2008 01.12.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води и доставка на захранващ блок за анти-помпажен регулатор  080-179 Покана

Удължаване на срока

Възложена
17.11.2008 28.11.2008 17:00:00 Система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба) БТГ-24-00-2767 Покана

Възложена
17.11.2008 28.11.2008 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 080-178 Покана

Възложена
17.11.2008 26.11.2008 17:00:00 Доставка на предпазни заваръчни покривки БТГ-24-00-2754 Покана

Възложена
14.11.2008 10.12.2008 17:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Склад за пробивна машина “Уйлямсън”-към БТРВ-гр.Ботевград 080-060 Документация

Плащане по Договор № 496, публикувано на 06.11.2014 г.

Плащане по Договор № 496, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Възложена
13.11.2008 26.11.2008 17:00:00 Доставка на комплект комуникационно оборудване с използване на IP технология и стандартни интерфейси на цифрови УАТЦ 080-177 Покана

Удължаване на срока

Възложена
13.11.2008 09.12.2008 00:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж “Авариен газов агрегат 750кVA” за ПГХ”Чирен 080-160 Покана

Възложена
13.11.2008 09.12.2008 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55  080-166 Покана

Възложена
10.11.2008 03.12.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модул за наблюдение на оптични влакна 080-149 Документация

Възложена
06.11.2008 17.12.2008 17:00:00 Изработка и доставка на приемни и пускови камери за газопровод 080-124 Документация

Възложена
05.11.2008 15.12.2008 17:00:00 Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети за 2008 г. БТГ-РД-07-92 - Документация

Отговор на поставени въпроси 1

Отговор на поставени въпроси 2

Възложена
05.11.2008 13.11.2008 17:00:00 Доставка на канцеларски материали за срок от 1 /една/ година БТГ-29-00-2642 Покана

Възложена
04.11.2008 04.12.2008 00:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на „Булгартрансгаз”ЕАД – І-ви етап, включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Преносна газопроводна мрежа”ІІ-ра обособена позиция: Строежи от „Транзитна газопреносна мрежа”ІІІ-та обособена позиция: Строежи от „Подземно газово хранилище – Чирен” 080-161 Документация

Възложена