Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2008 15.12.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на система за мониторинг на разхода и качествените показатели на електроенергията в “Булгартрансгаз” ЕАД 080-069 Документация

Отговор на постъпили въпроси 1

Отговор на постъпили въпроси 2

Плащане по Договор № 561, публикувано на 06.11.2015 г.

Възложена
29.10.2008 19.11.2008 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 080-135 Документация

Възложена
28.10.2008 Доставка на гориво за зареждане на моторните превозни средства собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД", което ще се извършва посредством 24 - часово зареждане на бензиностанции на територията на гр. София и в страната, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти 080-170 Документация

Възложена
28.10.2008 Доставка на течни горива 080-169 Документация

Възложена
22.10.2008 01.12.2008 17:00:00 Доставка на автобуси 080-150 Документация

Възложена
21.10.2008 03.11.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа  080-162 Покана

Възложена
14.10.2008 27.10.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ 080-163 Покана

Възложена
10.10.2008 31.10.2008 17:00:00 Доставка на мултифункционални устройства за мерене и задаване на ток, напрежение, налягане и температура с харт протокол за комуникация с трансмитери  080-134 Документация

Възложена
07.10.2008 06.11.2008 17:00:00 Разработване на технологичен проект за експлоатация на ПГХ “Чирен"  080-142 Документация

Възложена
07.10.2008 28.10.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на акумулаторна батерия и зарядно устройство 080-148 Документация

Възложена
07.10.2008 28.10.2008 17:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 080-150 Документация

Възложена