Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2008 04.02.2009 17:00:00 Текущи ремонти на сгради и площадки на съоръжения в Компресорна станця "Лозенец" на "Булгартрансгаз" ЕАД  080-180 Покана

Възложена
29.12.2008 19.01.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод 080-112 Документация

Решение за прекратяване

Възложена
20.12.2008 09.01.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

Възложена
19.12.2008 23.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Пускова камера Ду500 – Враца №2” 080-184 Покана

Възложена
19.12.2008 30.12.2008 15:00:00 Осигуряване на интранет-свързаност между Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и компресорна станция „Петрич” БТГ-24-00-3067 Покана

Възложена
16.12.2008 09.01.2009 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС "Костенец" БТГ-24-00-3035 Покана

Възложена
16.12.2008 09.01.2008 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС “Богданлия”, разположено в кранов възел “Богданлия” на Магистралния газопровод БТГ-24-00-3034 Покана

Възложена
16.12.2008 30.01.2009 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 110 kV “Пропан” и “Долина”, захранващи КС “Вълчи дол”, текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Рояк” и “Газпром” и боядисване на 7 бр. ж.р. мълниеприемни мачти, захранващи КС “Провадия”, рехабилитация на релейна защита на 110 kV на КС “Вълчи дол” и проектиране и подмяна на 6 бр. вентилни отводи на 6 kV на КС “Вълчи дол”.І-ва обособена позиция: Текущ ремонт на електропроводи 110 kV “Пропан” и “Долина”, захранващи КС “Вълчи дол”, в землището на с. Брестак, Община Вълчи дол.ІІ-ра обособена позиция: Текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Рояк” и “Газпром”, захранващи КС “Провадия” и боядисване на 7 бр. ж.р. мълниеприемни мачти.ІІІ-та обособена позиция: Рехабилитация на релейна защита на 110 kV на КС “Вълчи дол”.ІV-та обособена позиция: Проектиране и подмяна на 6 бр. вентилни отводи на 6 kV на КС “Вълчи дол”. 080-102 Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
15.12.2008 20.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ за следните строежи:І обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала». Етап «МТТ КВ «Батулци» - МТТ КВ «Николаево» - ВТ ГРС Плевен»»ІІ обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала». Етап «ВТ ОУП «Полски Сеновец» - МТТ КВ «Миладиновци» - ВТ АГРС «Търговище»ІІІ обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала». Етап «МТТ КВ «Миладиновци» - ВТ ОУП «Вълчи дол»ІV обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала». Етап «ВТ ОУП «Ихтиман» - ВТ ГИС «Дупница»V обособена позиция: «Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала». Етап «ВТ ГИС «Дупница» - ВТ КС «Петрич» - МТТ КВ «Кулата» VІ обособена позиция: Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и изработване на технически паспорт, съгл. чл. 176а от ЗУТ за следния строеж: «Магистрален оптичен кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС «Дупница» до ВТ ГИС «Гюешево» и на локален оптичен кабел до АГРС «Кюстендил»» 080-136 Документация

Допълнително споразумение към Договор 533/21.04.2009г., публикувано на 22.11.2016г.

Възложена
10.12.2008 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на временно аварийно укрепване по Магистралния газопровод при пресичането му през река Лесновска, община Елин Пелин, София област  БТГ-24-00-2989 Покана

Писмо за оглед

Възложена
10.12.2008 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Юг” и изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Север” БТГ-24-00-2990 Покана

Възложена
10.12.2008 17.12.2008 17:00:00 Избор на акредитирана/и/ лаборатория/ии/ за извършване на пробонабиране и анализи на масла и води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2987 Покана

Удължаване на срока

Възложена
08.12.2008 30.12.2008 17:00:00 I. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съгласно НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; ІІ. Наблюдения за здравното състояние на работниците н служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа на базата на проведените медицински прегледи. БТГ-24-00-2951 Покана

Възложена
08.12.2008 06.01.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 080-174 Документация

Решение за прекратяване

Възложена
05.12.2008 19.01.2009 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК Решение за прекрятяване

Удължаване на срока

Решение за прекрятяване

Възложена
02.12.2008 Доставка на уплътнителна смазка  БТГ-РД-07-98 - борсова сделка

Възложена
28.11.2008 15.12.2008 16:00:00 Обследване и изготвяне на проект за ремонт на подкранов път към Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г.  080-181 Покана

Възложена
28.11.2008 02.12.2008 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2853 Покана

Възложена
21.11.2008 10.12.2008 17:00:00  Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за строеж: “Ограда на площадката на компресорна станция “Полски Сеновец”” 080-172 Покана

Възложена
18.11.2008 04.12.2008 17:00:00 Доставка на високопроходими автомобили 080-175 Документация

Възложена
17.11.2008 26.11.2008 17:00:00 Доставка на предпазни заваръчни покривки БТГ-24-00-2754 Покана

Възложена
17.11.2008 28.11.2008 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 080-178 Покана

Възложена
17.11.2008 28.11.2008 17:00:00 Система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба) БТГ-24-00-2767 Покана

Възложена
17.11.2008 01.12.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води и доставка на захранващ блок за анти-помпажен регулатор  080-179 Покана

Удължаване на срока

Възложена
14.11.2008 10.12.2008 17:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Склад за пробивна машина “Уйлямсън”-към БТРВ-гр.Ботевград 080-060 Документация

Плащане по Договор № 496, публикувано на 06.11.2014 г.

Плащане по Договор № 496, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Възложена
13.11.2008 09.12.2008 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55  080-166 Покана

Възложена
13.11.2008 09.12.2008 00:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж “Авариен газов агрегат 750кVA” за ПГХ”Чирен 080-160 Покана

Възложена
13.11.2008 26.11.2008 17:00:00 Доставка на комплект комуникационно оборудване с използване на IP технология и стандартни интерфейси на цифрови УАТЦ 080-177 Покана

Удължаване на срока

Възложена
10.11.2008 03.12.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модул за наблюдение на оптични влакна 080-149 Документация

Възложена
06.11.2008 17.12.2008 17:00:00 Изработка и доставка на приемни и пускови камери за газопровод 080-124 Документация

Възложена
05.11.2008 15.12.2008 17:00:00 Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети за 2008 г. БТГ-РД-07-92 - Документация

Отговор на поставени въпроси 1

Отговор на поставени въпроси 2

Възложена
05.11.2008 13.11.2008 17:00:00 Доставка на канцеларски материали за срок от 1 /една/ година БТГ-29-00-2642 Покана

Възложена
04.11.2008 04.12.2008 00:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на „Булгартрансгаз”ЕАД – І-ви етап, включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Преносна газопроводна мрежа”ІІ-ра обособена позиция: Строежи от „Транзитна газопреносна мрежа”ІІІ-та обособена позиция: Строежи от „Подземно газово хранилище – Чирен” 080-161 Документация

Възложена
30.10.2008 15.12.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на система за мониторинг на разхода и качествените показатели на електроенергията в “Булгартрансгаз” ЕАД 080-069 Документация

Отговор на постъпили въпроси 1

Отговор на постъпили въпроси 2

Плащане по Договор № 561, публикувано на 06.11.2015 г.

Възложена
29.10.2008 19.11.2008 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 080-135 Документация

Възложена
28.10.2008 Доставка на гориво за зареждане на моторните превозни средства собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД", което ще се извършва посредством 24 - часово зареждане на бензиностанции на територията на гр. София и в страната, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти 080-170 Документация

Възложена
28.10.2008 Доставка на течни горива 080-169 Документация

Възложена
22.10.2008 01.12.2008 17:00:00 Доставка на автобуси 080-150 Документация

Възложена
21.10.2008 03.11.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа  080-162 Покана

Възложена
14.10.2008 27.10.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ 080-163 Покана

Възложена
10.10.2008 31.10.2008 17:00:00 Доставка на мултифункционални устройства за мерене и задаване на ток, напрежение, налягане и температура с харт протокол за комуникация с трансмитери  080-134 Документация

Възложена
07.10.2008 28.10.2008 17:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 080-150 Документация

Възложена
07.10.2008 28.10.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на акумулаторна батерия и зарядно устройство 080-148 Документация

Възложена
07.10.2008 06.11.2008 17:00:00 Разработване на технологичен проект за експлоатация на ПГХ “Чирен"  080-142 Документация

Възложена
29.09.2008 15.10.2008 17:00:00 Разширение на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД с актуализирана технологична информация от КС (компресорна станция) “Кардам” 2, КС “Провадия” и КС “Вълчи дол” и интегрирането й в РДС (Районна диспечерска служба) “Вълчи дол” и ЦДС (Централна диспечерска служба) – София 080-159 Покана

Възложена
26.09.2008 03.10.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за телефонни централи 080-156 Покана

Възложена
25.09.2008 08.10.2008 17:00:00 Настройка на 2 (два) броя антипомпажни регулатори, от които 1 бр. на КС „Кардам-2” и 1 бр. на КС „Лозенец”, с цел определяне на работната точка и съгласуване работата на новоинсталирани сменни проточни части тип СПЧ–7,5В-56/1,45 за нагнетател НЦВ-6,3 080-155 Покана

Удължаване на срока

Удължаване на срока 2

Удължаване на срока 3

Възложена
25.09.2008 03.10.2008 16:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка и на модула за прединвестиционна подготовка на “Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2272 Покана

Възложена
19.09.2008 06.10.2008 16:00:00 Извършване на експериментален ремонт по техническото състояние на компресорен газотурбинен двигател НК-12СТ /ремонт или замяна на направляващ апарат-I-ва степен на осовия компресор/ 080-139 Покана

Възложена
15.09.2008 07.10.2008 17:00:00 Разширение на мълниезащитната инсталация на КС „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта 080-116 Покана

Удължаване на срока

Възложена
11.09.2008 14.10.2008 00:00:00 Изготвяне на Комплексен проект за строеж “Основно обновяване на канализационната система на ПГХ “Чирен” - 2008 г. 080-110 Документация

Плащане 01 по договор 448/18.12.2015 г. публикувано на 28.12.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 448/18.12.2008г., публикувана на 05.08.2016г.

Възложена
10.09.2008 02.10.2009 17:00:00 Доставка на уреди за визуална инспекция  080-141 Документация

Възложена
10.09.2008 01.10.2008 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в компресорни станции 080-147 Документация

Възложена
04.09.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на офис оборудване 080-146 Покана

Възложена
04.09.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на климатици  080-128 Покана

Възложена
04.09.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на стелажи 080-145 Покана

Удължаване на срока

Възложена
01.09.2008 16.09.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ”- 2008 г. 080-089 Покана

Възложена
01.09.2008 16.09.2008 16:00:00 Предварителни археологични проучвания за установяване наличността на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” 080-144 Покана

Възложена
29.08.2008 09.10.2008 17:00:00 Доставка на управляващи табла 080-114 Документация

Възложена
29.08.2008 23.09.2008 17:00:00 Рекултивация на земи от полосата на транзитния и магистралния газопроводи в землището на с. Китен, община Провадия 080-123 Документация

Възложена
28.08.2008 29.09.2008 17:00:00 Доставка на компресори за въздух и изсушителна инсталация 080-096 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
27.08.2008 10.09.2008 17:00:00 Доставка резервни модули за цифрови линии Megatrans-3L за цифрови линии 2Mps 080-143 Покана

Удължаване на срока

Възложена
25.08.2008 24.09.2008 17:00:00 Доставка на кухненско оборудване 080-118 Документация

Възложена
22.08.2008 03.09.2008 16:00:00 Доставка на 2 броя уреди за измерване точка на роса 080-133 Покана

Удължаване на срока

Възложена
22.08.2008 23.09.2008 17:00:00 Склад за тръби – авариен запас – ПГХ “Чирен” 080-094 Документация

Възложена
22.08.2008 12.09.2008 16:00:00 Временно аварийно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичане на река Струма – ПК 1203÷1205 080-130 Покана

Възложена
22.08.2008 23.09.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната система на „Булгартрансгаз”ЕАД 080-129 Документация

Възложена
22.08.2008 23.09.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия “под газ” 080-137 Документация

Възложена
22.08.2008 29.09.2008 17:00:00 Проектиране и изграждане на строеж „Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция „Костенец” 080-107 Документация

Възложена
22.08.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на температурни трансмитери, производство на фирма ROSEMOUNT 080-140 Покана

Удължаване на срока

Възложена
20.08.2008 10.09.2008 17:00:00 Доставка на автоматични пневматични устройства за уплътняване със смазка на газова арматура 080-119 Документация

Възложена
20.08.2008 28.08.2008 17:00:00 Доставка на компютъризиран автоматично балансиращ се мост за измерване и локализиране на кабелни повреди и параметрите на кабелите 080-108 Покана

Възложена
20.08.2008 25.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

Възложена
19.08.2008 29.08.2008 15:00:00 Доставка на интерфейсни конвертори RSC232/Ethernet БТГ-24-00-1868 Покана

Възложена
18.08.2008 27.08.2008 16:00:00 Доставка на уред за измерване на грапавост БТГ-24-00-1859 Покана

Възложена
18.08.2008 21.08.2008 17:00:00 Изкупуване на отработени масла, които представляват опасни отпадъци БТГ-24-00-1860 Покана

Удължаване на срока

Възложена
13.08.2008 01.09.2008 16:00:00 Доставка на един брой нивомер сондажни водни нива /ехолот/ 080-125 Покана

Възложена
01.08.2008 15.09.2008 17:00:00 Доставка на специализиран високо проходим мултифункционален автомобил. 080-113 Документация

Възложена
01.08.2008 01.09.2008 17:00:00 Обследване с цел  обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ “Чирен” 080-126 Документация

Удължаване на срока

Възложена
30.07.2008 01.09.2008 17:00:00 „Съставяне и регистриране на технически паспорти на сградите и съоръженията собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-058 Документация

Възложена
30.07.2008 21.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за системата за автоматично управление, която е производство на фирма Siemens и обслужва газотурбокомпресорните агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип ТНМ 1304. 080-103 Документация

Възложена
30.07.2008 09.09.2008 17:00:00 Доставка на газова арматура 080-109 Документация

Отговор на поставени въпроци

Възложена
18.07.2008 28.07.2008 16:30:00 Доставка на контролери 080-036 Покана

Удължаване на срока

Възложена
17.07.2008 21.07.2008 16:30:00 Доставка на силов кабел 080-115 Покана

Възложена
15.07.2008 25.08.2008 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на 5 броя сондажи – Р-6, Р-19, Р-3б, Е-33 и Е-50 080-063 Документация

Възложена
14.07.2008 15.07.2008 17:00:00 Доставка на 10 бр. катодни станции 600W 080-106 Покана

Удължаване на срока

Възложена
09.07.2008 18.07.2008 16:30:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции, работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 080-111 Покана

Възложена
08.07.2008 30.07.2008 17:00:00 Доставка на елктродвигатели 080-095 Документация

Възложена
07.07.2008 19.08.2008 00:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера №1,2,3,4 и 5 от състава на КС "Кардам-2" 080-104.pdf

Възложена
07.07.2008 07.08.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на Магистрален оптичен кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС “Дупница” до ВТ ГИС “Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС “Кюстендил” 080-092 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
05.07.2008 25.07.2008 16:00:00 Основен ремонт на подкранов път в Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г. 080-083 Покана

Удължаване на срока

Възложена
04.07.2008 Доставка на течни горива БТГ-РД-07-54- покана

Възложена
04.07.2008 05.08.2008 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК 819-01Документация

Възложена
01.07.2008 28.07.2008 16:00:00 Геодинамично изследване и анализ на устойчивостта на склонови масиви при км.5+600 и км.7+200 по трасето на транзитния газопровод за Гърция и на склона южно от КС "Ихтиман" - 2008 г. 080-035 Документация

Възложена
30.06.2008 22.07.2008 00:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 80-084 Документация

Възложена
30.06.2008 11.08.2008 16:30:00 Доставка на регулатори 080-086 Документация

Възложена
26.06.2008 29.07.2008 16:00:00 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи обекти от преносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД, в т.ч.: Строежи «Газоизмервателна станция - «Павликени» - ІІ - ри етап» и «Газоизмервателна станция - «Бутово» - ІІ - ри етап» 080-042 документация

Възложена
25.06.2008 17.07.2008 16:00:00 Текущи ремонти на огради и площадки на съоръжения в район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД и разширение на мълниезащитната инсталация на Компресорна станция „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта І-ва обособена позиция: Текущ ремонт на огради и площадки на 9 бр. кранови възли по Транзитен газопровод за Турция, области Бургас и Ямбол Текущ ремонт на ограда на КС „Лозенец” ІІ-ра обособена позиция: Разширение на мълниезащитната инсталация на КС „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта 080-073 Документация

Възложена
25.06.2008 28.07.2008 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следния строеж: ПГХ «Чирен» - обвръзка на управляващи табла, байпасни и свещни кранове и кранове за горивен газ на ГМК №№ 5, 6, 7, 8 080-088 Покана

Удължаване на срока

Възложена
25.06.2008 17.07.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-010 Документация

Възложена
25.06.2008 10.07.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори, разпределени в две обособени позиции 080-019 Покана

Възложена
24.06.2008 15.08.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за строеж “Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” 080-064

Плащане по Договор № 414, публикувано на 23.10.2014 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 28.01.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 03.08.2016 г.

Възложена
24.06.2008 16.07.2008 17:00:00 Доставка на ротационни и турбинни разходомери 080-074 Документация

Възложена
24.06.2008 16.07.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМКА) 080-079 Документация

Възложена
20.06.2008 21.07.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район Стара Загора І-ва обособена позиция: Газопроводни отклонения до ГРС Бургас и до ГРС ДебелтІІ-ра обособена позиция: Газопроводни отклонения до АГРС Ямбол, до АГРС Стралджа, до ГРС Димитровград и до АГРС ВулканІІІ-та обособена позиция: Газопроводни отклонения до АГРС Сливен-ПГПГ, до АГРС Сливен-ТЕЦ, до ГРС Калитиново, до АГРС Загоре, Административен район Стара ЗагораІV-та обособена позиция: Газопроводни отклонения до АГРС Раковски, до АГРС Първомай и до АГРС СтамболийскиV-та обособена позиция: Газопроводни отклонения до ГРС ТЕЦ-Север Пловдив, до АГРС ВСИ-Пловдив, до АГРС ОЦ-Юг Пловдив, до АГРС КЦМ-Пловдив и до АГРС Калцит-Асеновград 080-066 Документация

Възложена
20.06.2008 22.07.2008 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд и техническата инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2008 г.І-ва обособена позиция: Строеж “Ограда на площадката”ІІ-ра обособена позиция: 1. Строеж “Компресорен цех и ремонтен блок-текущ ремонт”. 2. Строеж “Складово стопанство-текущ ремонт” 3. Строеж “Районно осветление-основен ремонт” 4. Строеж “Водно стопанство-реконструкция”. 5. Строеж “Междуцехови комуникации-основен ремонт”. 6. Строеж “Служебно-експлоатационен корпус и ремонтен блок-текущ ремонт”. 7. Строеж “Благоустрояване на площадката”.ІІІ-та обособена позиция 1. Строеж „Навес над кран 6 и 6А” 2. Строеж „Текущ ремонт на 5 бр. площадки на кранови възли в района на КС „Полски Сеновец” 08

Отговор на поставени въпроси

Възложена
20.06.2008 01.07.2008 00:00:00 Доставка на ел. генератори разпределени в 2 обособени позиции 080-099 Покана

Възложена
20.06.2008 03.07.2008 16:30:00 Доставка на консервационни капаци за тръби от авариен резерв 080-100 Покана

Удължаване на срока

Възложена
19.06.2008 23.06.2008 17:00:00 Транспорт на 1 бр. газова турбина от КС Лозенец до гр. Запорожие, Украйна БТГ-24-00-1342  Запитване

Възложена
19.06.2008 21.07.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозиони съоръжения по трасетата на Магистралния газопровод за България - южен клон и транзитния газопровод за Македония - 2008г.І-ва обособена позиция: Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Магистралния газопровод за България - южен клон - 2008г. , в т.ч.: Строеж№1: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 362+882 (ПК-1205+12). Строеж№2: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 363+025 (ПК-1206+55).ІІ-ра обособена позиция: Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и Транзитния газопровод за Македония - 2008г., в т.ч.: Строеж№1: Възстановяване на земното покритие върху ТГ за Гърция и Македония при пресичането на р.Тополница - ПК -638+34.8. Строеж№2: Възстановяване на земното покритие върху ТГ за Македония в участъка от ПК 431+24.0 до ПК 433+25.74. 080-026 Документация

Възложена
17.06.2008 21.07.2008 16:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за развитие на оптичната кабелна мрежа на “Булгартрансгаз”ЕАД, включително:І-ва обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “МТТ КВ “Батулци”- МТТ КВ “Николаево” – ВТ ГРС Плевен”” ІІ-ра обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “МТТ КВ “Николаево” – ВТ ОУП “Полски Сеновец””ІІІ-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “ВТ ОУП “Полски Сеновец”- МТТ КВ “Миладиновци”- ВТ АГРС “Търговище””ІV-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –северна магистрала”. Етап “МТТ КВ “Миладиновци” – ВТ ОУП “Вълчи дол””V-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –западна магистрала”. Етап “ВТ ОУП “Ихтиман” – ВТ ГИС “Дупница””VІ-та обособена позиция: Строеж: “Магистрални и локални оптични кабели –западна магистрала”. Етап “ВТ ГИС “Дупница” – ВТ КС “Петрич”- МТТ КВ “Кулата”” 080-001 Документация

Възложена
13.06.2008 25.06.2008 16:30:00 Доставка на 2 бр. уреди за трасиране и откриване на повреди на подземни комуникации 080-098 Покана

Възложена
09.06.2008 20.06.2008 16:00:00 Доставка на коксови отсевки 080-090 Покана

Възложена
09.06.2008 01.07.2008 16:30:00 Доставка на преубразуватели за налягане 080-065 Документация

Отговор на поставенени въпроси

Възложена
04.06.2008 10.06.2008 12:00:00 Доставка на резервни части за контролен панел за сондаж Е-70 080-082 Покана

Възложена
02.06.2008 13.06.2008 16:00:00 Доставка на антикорозионна лента 080-093 Покана

Възложена
02.06.2008 12.06.2008 16:30:00 Доставка на кухненско оборудване 080-081 Покана

Възложена
02.06.2008 11.06.2008 16:00:00 Доставка на топлообменници 080-085 Покана

Удължаване на срока

Възложена
29.05.2008 30.06.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната ситема на "Булгартрансгаз" ЕАД 080-044 Документация

Възложена
29.05.2008 08.07.2008 17:00:00 Инспекция на участък с дължина 62 км. от анционалната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитно инспектиращи бутала 080-076 - Документация

Възложена
28.05.2008 18.06.2008 17:00:00 Доставка на мотокар високоповдигач 080-050 Документация

Възложена
28.05.2008 30.06.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на части от газопреносната мрежа, на електропроводи и съоръжения към тях. 080-052 Документация

Възложена
28.05.2008 04.06.2008 17:00:00 Доставка на маншони и четки за едномодулно очистно бутало 48", модел Scraper type XL.SP.B 080-080 Покана

Възложена
27.05.2008 12.06.2008 16:00:00 Поддръжка на система за обективен контрол на диспечерските разпореждания, базирана на програмен продукт CallREC 080-077 Покана

Възложена
26.05.2008 09.06.2008 16:30:00 Доставка на пневматични устройства за спиране на газа (спирателни балони) 080-078 Покана

Възложена
23.05.2008 06.06.2008 16:00:00 Доставка на 1 бр. дълбочинен манометър и 2 бр. часовникови механизми 080-075 Покана

Възложена
22.05.2008 09.06.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-047 Документация

Възложена
21.05.2008 23.06.2008 17:00:00 Обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ "Чирен" 080-056 Документация

Възложена
21.05.2008 27.05.2008 16:30:00 Доставка на електродвигатели, разпределени в две обособени позиции 080-070 Покана

Възложена
20.05.2008 11.06.2008 16:30:00 Доставка на филтърни елементи за система за очистване на въздуха на вход в газови турбини тип НК-14СТ 070-119.pdf

Отговор на поставени въпроци

Възложена
16.05.2008 30.05.2008 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати и IP телефонни апарати с разширени възможности 080-067 Покана

Възложена
15.05.2008 30.05.2008 15:00:00 Доставка на GPRS терминали 8И001 Покана

Възложена
14.05.2008 26.05.2008 16:00:00 Въвеждане на динамична корекция в информационна система "Потребители" 080-062 Покана

Възложена
29.04.2008 26.05.2008 16:30:00 Доставка и шеф-монтаж на оборудване за раширение на информационната система за събиране на данни, с прилагане на Етернет технология /пакетна комутация/ 080-055 Документация

Възложена
25.04.2008 15.05.2008 16:00:00 Доставка на лицензии на Софтуерен продукт Visual Studio 2005 Professional Edition 8И003 Покана

Възложена
22.04.2008 15.05.2008 16:30:00 Доставка на GSM апарати 080-057 Покана

Възложена
21.04.2008 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК БТГ-04-19-884 -Предварително обявление

Възложена
17.04.2008 21.04.2008 12:00:00 Покана за представяне на оферта за транспортна услуга БТГ-24-00-807 Покана

Възложена
10.04.2008 16.05.2008 16:00:00 Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция "Сандански" 080-021 Документация

Възложена
08.04.2008 21.04.2008 16:30:00 Доставка на котли 080-051 Покана

Възложена
08.04.2008 12.05.2008 16:30:00 Ремонтни дейности за осъществяване на проходимост на помпено-компресорните тръби (ПКТ) за инспекция на сондаж Е-36 080-045 Документация

Възложена
07.04.2008 07.05.2008 16:30:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 080-029 Документация

Възложена
07.04.2008 29.04.2008 12:00:00 Антиерозийни мероприятия за охранителната полоса на газопровод “Враца 2” със следните части на строежа:Подобект: Укрепително съоръжение на десния бряг на р. Малък Искър при въздушния преход на газопровод “Враца 2”; Подобект:Укрепителни и отводнителни съоръжения по полосата на газопровод “Враца 2” от ПК 76 до ПК78;Подобект: Укрепителни и отводнителни съоръжения по полосата на газопровод “Враца 2” от ПК 86 до ПК94; 080-030 Документация

Възложена
28.03.2008 07.05.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия "под газ" 080-037 Документация

Възложена
27.03.2008 04.04.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори и отсекатели 080-046 Покана

Увължаване на срок

Възложена
25.03.2008 30.03.2008 16:00:00 Избор Профилактика в чужбина на газохроматограф модел HGC 303 производство на фирма YAMATAKE 080-038Покана

Възложена
20.03.2008 29.04.2008 16:00:00 Математическо моделиране  на разспространението на вредното въздействие на различните видове прогнозирани аварии на ПГХ Чирен 080-039 Документация

Удължаване на срок

Възложена
17.03.2008 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „ГРС „Перник” – нова измервателна линия” ІІ –ра позиция - Строеж: „ГРС „Кремиковци” – нови измервателни линии за потребители „Агроеко” ООД и „Интерпайп” ООД ІІІ-та позиция - Строеж: „ГРС „Кремиковци” – ултразвуково мерене на входящ газопровод и ГРС „София-1 Казичене” – ултразвуково мерене на входящ газопровод” 080-023 Документация

Възложена
17.03.2008 25.03.2008 14:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „Служебно-експлоатационен блок” към КС „Петрич” - ремонт на сграден фонд 2007г.” ІІ–ра позиция - Строеж: „Газопроводно отклонение и ГИС за метан-станция „Ботевград” ІІІ–та позиция - Строеж: „ГРС „Шумен” – ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение” 080-040 Документация

Спряна
17.03.2008 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „АГРС „Кубрат” – измервателна линия за „Овъргаз инк” АД” ІІ–ра позиция - Строеж: „Реконструкция на трансформаторна  подстанция на КС „Вълчи дол” 080 024 Документация

Удължаване на срока

Възложена
17.03.2008 14.04.2008 16:30:00 Доставка на автоматично пневматично устройство за уплътняване със смазка на газова арматура 080-018 Документация

Възложена
14.03.2008 21.04.2008 16:00:00 Текущ ремонт на сгради, огради и площадки на съоръжения от газопреносната мрежа в район „Вълчи дол” на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-005 Документация

Възложена
14.03.2008 24.04.2008 16:00:00 Доставка на газова арматура  080-020 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Възложена
07.03.2008 02.04.2008 00:00:00 Доставка на компютърна техника, софтуер и периферни устройства  080-014 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Възложена
06.03.2008 27.03.2008 16:00:00 “Инвестиционен проект за “Реконструкция на сгради от Площадка за разходомери към ПГХ “Чирен”- 2008г. В т.ч.: 1. Строеж: “Сграда за технологична вода - реконструкция на покрива”. 2. Строеж: “Сграда за датчици – реконструкция на покрива”. 080-012 Документация

Удължаване на срока

Възложена
06.03.2008 07.04.2008 16:00:00 Реконструкция на трансформаторна подстанция на КС "Вълчи дол"  080-006 Документация

Възложена
05.03.2008 31.03.2008 16:30:00 Доставка на инфрачервена цифрова преносима камера за термовизия в реално време  070-104 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Възложена
05.03.2008 Доставка на 40 тона турбинно масло ТП 32, съгласно техническа спецификация 080-025 Документация

Възложена
05.03.2008 04.04.2008 16:30:00 Инспекция на два участъка с обща дължина 297 км от транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала 080-027 Документация

Възложена
04.03.2008 31.03.2008 16:30:00 Доставка на портативен анализатор на състоянието на търкалящи лагери по SPM метод  070-114 Документация

Възложена
29.02.2008 17.03.2008 16:30:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ, производство на фирма RepCo S.p.A.  080-032 Покана

Възложена
29.02.2008 17.03.2008 12:00:00 Доставка на преобразуватели за ултразвукови разходомери 080-033 Покана

Възложена
29.02.2008 17.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „ПГХ „Чирен” – реконструкция на измервателна и регулиращи линии на ГРП”; ІІ–ра позиция - Строеж: „Технологична връзка между съществуващи газопроводи Ф 325 и Ф 521 в района на ГРС „Враца”(стар)”; ІІІ–та позиция - Строеж: „Авариен газов агрегат 750 kV за ПГХ „Чирен”. 080-022 Документация

Възложена
25.02.2008 21.03.2008 16:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на широкоформатен А0+плотер и скенер 070-130 Документация

Възложена
21.02.2008 21.03.2008 16:00:00 Изработване на инвестиционен проект и количествени сметки за ремонт на електропроводи 110кV „Пропан” и „Долина, захранващи КС „Вълчи дол”, в т.ч.: 1. Строеж: „Електропровод 110кV „Пропан” – подмяна на стомано-решетъчни стълбове №29, №30 и №31” 2. Строеж: „Електропровод 110кV „Долина” – подмяна на стомано-решетъчен стълб №17” 3. Текущ ремонт на електропроводи 110кV „Пропан” и „Долина” 070-085 Документация

Възложена
19.02.2008 31.03.2008 16:30:00 Разширение на информационната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с технологична информация от основни линейни кранове и съоръжения от магистралния и транзитния газопроводи – втора част 080-017 Документация

Възложена
05.02.2008 29.02.2008 16:00:00 Доставка на резервни части за обслужващите системи на газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип ТНМ 1304 070-109 Документация

Възложена
04.02.2008 17.03.2008 16:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Авариен газов агрегат-750кVA” за ПГХ”Чирен”  080-003 Документация

Възложена