Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
02.08.2013 03.09.2013 17:00:00 13.09.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Ихтиман” до ВТ при газо-измервателна станция (ГИС) „Дупница” Подобект 1: Магистрален оптичен кабел от ВТ ОУП „Ихтиман” до ВТ ГИС „Дупница” Подобект 2: Локален оптичен кабел отклонение до автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Самоков" 130-068 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Затворена
01.08.2013 26.08.2013 17:00:00 04.09.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и съставяне на технически паспорти за модернизацията на компресорни станции към системата за пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегатиІ-ва обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за Строеж 1: Реконструкция на КС "Странджа" с изграждане на 2 нови ГТКА; Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорт за Строеж 2: Реконструкция на КС "Лозенец" с изграждане на 2 нови ГТКА. ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорти за: Строеж 1: Реконструкция на КС "Ихтиман" с изграждане на 1 нов ГТКА; Строеж 2: Реконструкция на КС "Петрич" с изграждане на 1 нов ГТКА.  130-048 Документация

Затворена