Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
17.03.2008 25.03.2008 14:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „Служебно-експлоатационен блок” към КС „Петрич” - ремонт на сграден фонд 2007г.” ІІ–ра позиция - Строеж: „Газопроводно отклонение и ГИС за метан-станция „Ботевград” ІІІ–та позиция - Строеж: „ГРС „Шумен” – ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение” 080-040 Документация

Спряна