Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери 160-079 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.05.2016 г.

Договор № 2500 от 11.07.2016 г.

Възложена
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Организиране на бизнес мероприятия във връзка с 14-тата Годишна конференция на Газова инфраструктура на Европа (GIE), на два етапа 160-077 Публична покана и приложенията към нея

Образци за участие

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.05.2016 г.

Договор № 2440 от 17.05.2016 г., публикуван на 19.05.2016 г.

Възложена
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Доставка на минерална и трапезна вода 160-049 Публична покана и приложенията към нея

Прекратена
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД към 30.06.2016 г. в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажимент за преглед 2410 (МСАП 2410) и на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2016 г. 160-072 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.07.2016 г.

Договор № 2506/12.07.2016 г., публ. на 18.07.2016 г.

Възложена
08.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Доставка на комуникатори 160-058 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.05.2016 г.

Договор № 2470 от 14.06.2016 г., публикуван на 14.06.2016 г.

Възложена
06.04.2016 15.04.2016 17:00:00 Подготовка, производство и доставка на информационни материали 160-071 Публична покана и приложенията към нея

Образци за участие

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 08.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.05.2016 г.

Прекратена
01.04.2016 19.04.2016 17:00:00 „Доставка на лични и колективни предпазни средства за защита”, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „ Доставка на предпазна екипировка” Обособена позиция № 2 „Доставка на ботуши” 160-012 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 18.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.06.2016 г.

Договор № 2492 от 04.07.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Договор № 2493 от 04.07.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Възложена
01.04.2016 18.04.2016 17:00:00 Ремонт на топлообменник вода/вода тип 1000 ТП 16М1 25Г6Т4 160-031 Публична покана и приложенията към нея

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 13.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.05.2016 г.

Договор 2443 от 18.05.2016г., публикуван на 31.05.2016г.

Възложена
31.03.2016 11.04.2016 17:00:00 Доставка на компресори и пясъкоструйни машини 160-034 Публична покана и приложенията към нея

Разяснениe по условията за обществената поръчка, публикувано на 08.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.04.2016 г.

Прекратена
28.03.2016 06.04.2016 17:00:00 Организиране на културно събитие с цел опознаване на българската история за международни гости на "Булгартрансгаз" ЕАД 160-053 Публична покана и приложенията към нея

Разяснения по условията за обществената поръчка, публикувано на 31.03.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.04.2016 г.

Договор № 2438 от 16.05.2016 г., публикуван на 17.05.2016 г.

Възложена
24.03.2016 11.04.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор на СПО към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Възложена
12.03.2016 25.03.2016 16:00:00 Годишни замервания на ел. съоръжения БТГ-ЕЧ-Изх-76 / 12.03.2016 г. - Покана

Възложена
12.03.2016 25.03.2016 16:00:00 LED прожектори за осветителни мачти 1655605 - Покана

Възложена
08.03.2016 28.03.2016 17:00:00 Доставка на електроди 162011 - Покана

Възложена
02.03.2016 17.03.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Възложена
02.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Модернизация на НУП Кремиковци 1426101 - Покана

Затворена
01.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Анализ в акредитирана лаборатория за определяне окислителна стабилност на турбинни масла 1541302 - Покана

Спряна
01.03.2016 12.03.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Възложена
25.02.2016 18.03.2016 16:00:00 Кухненски електроуреди 1635615 - Покана

Възложена
24.02.2016 25.03.2016 17:00:00 Алуминиеви сандъци за пренасяне на апаратура, инструменти и др. 1632109 - Покана

Затворена
23.02.2016 15.03.2016 17:00:00 Цифров фотоапарат 1635612 - Покана

Възложена
23.02.2016 31.03.2016 17:00:00 Резервни модули за сървър DELL 2900 1655604 - Покана

Възложена
23.02.2016 21.03.2016 17:00:00 Мрежови принтер 1635603 - Покана

Възложена
23.02.2016 31.03.2016 17:00:00 Захранващ блок 24V/48A 1635607 - Покана

Възложена
23.02.2016 07.03.2016 17:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери 160-019 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Прекратена
22.02.2016 25.02.2016 16:00:00 Транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци Покана за представяне на оферта и приложение към нея

Затворена
22.02.2016 10.03.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Възложена
18.02.2016 29.02.2016 17:00:00 Доставка на храсторези и моторни триони 160-018 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 25.02.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Договор № 2439 от 16.05.2016 г., публикуван на 31.05.2016 г.

Възложена
15.02.2016 24.02.2016 17:00:00 "Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства", разпределена в 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Непрекъсваеми токозахранващи устройства в комплект с външни батерии”; Обособена позиция № 2 - „Непрекъсваеми токозахранващи устройства и разширителен модул с батерии”; 160-017 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.03.2016г.

Договор № 2428 от 25.04.2016 г., публикуван на 27.04.2016 г.

Договор № 2435 от 11.05.2016 г., публикуван на 11.05.2016 г.

Възложена
11.02.2016 10.03.2016 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на: 1. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в района на км 7,2” 2. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4” 160-006 Публична покана

Приложения към Публичната покана

Приложения към Пълно описание и технически изисквания към предмета на поръчката

Образци за участие

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.05.2016 г.

Договор № 2502 от 11.07.2016 г., публикуван на 12.07.2016 г.

Затворена
10.02.2016 24.02.2016 17:00:00 Изследване и оптимизация на пропускателната способност на комплекса от подземни и надземни съоръжения в ПГХ "Чирен" 150-098 Публична покана и приложенията към нея

Образци на приложенията към Публичната покана

Протокол от работата на комисията, публ. на 23.03.2016г.

Договор № 2446 от 27.05.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Възложена
05.02.2016 19.02.2016 17:00:00 Процедура за избор на кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги "Откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари " и "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и/или щатски долари" БТГ 24-00-615/05.02.2016г - Покана

Уведомление - изменение

Възложена
02.02.2016 15.02.2016 17:00:00 Oхрана с паник-бутон и автопатрулна реакция БТГ-ЕВ-Изх-47 - Покана

Възложена
02.02.2016 15.02.2016 17:00:00 Метални шкафове за работно облекло - двойни 1652106 - Покана

Прекратена
02.02.2016 15.02.2016 17:00:00 Алуминиеви сандъци за пренасяне на апаратура, инструменти и др. 1632109 - Покана

Прекратена
22.01.2016 08.02.2016 17:00:00 Охрана и автопатрулна реакция БТГ-ЕИ-Изх.-13 Покана

Затворена
15.01.2016 29.01.2016 17:00:00 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция с частни охранителни фирми на обекти от газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, ЮИЕР Стара Загора БТГ-ЕЗ-Изх.-7 Покана

Възложена
15.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, СЗЕР Ботевград БТГ-ЕБ-Изх.-002 Покана

Затворена
06.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Ремонт на тротоар, пътната настилка и склад, на територията на КС “Ихтиман” Обект: КС “Ихтиман” – тротоар, пътна настилка и склад Строеж 1: Ремонт на тротоарна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 2: Ремонт на пътна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 3: Ремонт на склад за канцеларски материали в КС “Ихтиман” 150-176 Публична покана и приложения към нея

Образци и приложения към публичната покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.04.2016 г.

Договор № 2482/21.06.2016 г., публикуван на 22.06.2016 г.

Затворена