Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.03.2015 17.04.2015 17:00:00 Предпроектни проучвания "Преносен газопровод за гр. Свищов" 150-072 Публична покана и приложения към нея

150-072-Образци

Протокол от работата на комисията публикуван на 22.05.2015г.

Договор за обществена поръчка и приложения към него

Възложена
25.03.2015 08.04.2015 17:00:00 Осъществяване на процесуално представителство на „Булгартрансгаз” ЕАД пред Арбитражния съд при Търговско промишлената палата в Цюрих” относно споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/11.02.2009 г., сключен между “Булгартрансгаз” ЕАД и Furmanite International Limited, съгласно условията на съществуващото арбитражно споразумение между спорещите страни”. "Performing the procedural representation of Bulgartransgaz EAD before the Court of Arbitration with Zurich Chamber of Commerce "on the disputes arising in connection with the conclusion, performance and interpretation of the Contract № 484/11.02.2009, concluded between Bulgartransgaz EAD and Furmanite International Limited under the terms of the existing arbitration agreement between the disputing parties". БТГ-24-00-1410 покана за представяне на оферти

BTG-24-00-1410 INVITATION FOR PARTICIPATION IN COMPETITION BY DOCUMENTS’ SUBMISSION

Затворена
25.03.2015 06.04.2015 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 150-062 Публична покана с приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 20.05.2015 г.

Прекратена
24.03.2015 17.04.2015 17:00:00 Анализ в акредитирана лаборатория за определяне окислителна стабилност на турбинни масла 1541302 - Покана

Възложена
24.03.2015 30.04.2015 17:00:00 Направа на настилка срещу затревяване на АГРС Благоевград, ГИС Сандански и ЛК Драката 1342003 - Покана

Възложена
20.03.2015 30.04.2015 17:00:00 Ремонт гайковерт HYTORG HY-8XLT и техническо обслужване на хидравлични динамометрични машини HYTORG-2бр. от оторизиран сервиз 1522301 - Покана

Прекратена
20.03.2015 01.04.2015 17:00:00 “Доставка на високоволтови кабели за ГМК” 150-056 Публична покана с приложенията към нея

Протокол от работата на комисията публикуван на 20.04.2015г.

Договор №2018 от 22.05.2015г. Публикуван на 26.05.2015г.

Информация за извършено плащане по договора

Възложена
20.03.2015 03.04.2015 17:00:00 Доставка на преносими газдетектори 150-059 Публична покана с приложения към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публ. на 01.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 05.05.2015 г.

Договор № 2020/27.05.2015 г., публикуван на 25.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2020/27.05.2015 г., публикувана на 03.09.2015 г.

Възложена
20.03.2015 30.03.2015 17:00:00 Доставка на алуминиеви скелета, метални платна за осигуряване на изкопи и елементи за метално скеле 150-044 Публична покана с приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 29.04.2015г.

Договор No 2012 от 21.05.2015г., публикуван на 17.06.2015г.

Договор No 2013 от 21.05.2015г., публикуван на 17.06.2015г.

Възложена
20.03.2015 31.03.2015 17:00:00 "Доставка на комплект резервни части за сферичен кран 4” ANSI-1500" 140-158 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работата на комисията публикуван на 28.04.2015г.

Договор №2005 от 20.05.2015 г., публикуван на 21.05.2015 г.

Възложена
20.03.2015 01.04.2015 17:00:00 „Доставка на резервни части и консумативи за фонтанна арматура АФК - 3“ 150-048 Публична покана с приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 14.04.2015г.

Договор № 2003 от 18.05.2015 г., публикуван на 26.05.2015 г.

Информация за плащане по договор № 2003/18.05.2015 г., публикувана на 22.06.2015 г.

Възложена
19.03.2015 01.04.2015 17:00:00 Доставка на подемно транспортни съоръжения за складово стопанство 140-139 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.04.2015 г.

Договор № 1999 от 11.05.2015 г., публикуван на 25.05.2015 г.

Възложена
16.03.2015 01.04.2015 17:00:00 "Лицензиран технически надзор на СПО в три обособени позиции за ЮИЕР Стара Загора БТГ-ЕЗ-Изх-54 - Покана

Възложена
16.03.2015 31.03.2015 17:00:00 Изграждане на пожароизвестителна инсталация на помещение ИКУНК при склад ЛЗТ 1515602 - Покана

Възложена
13.03.2015 31.03.2015 17:00:00 Доставка на хидравлична тестова помпа (ръчна) 1531404 - Покана

Възложена
13.03.2015 03.04.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони БТГ-ЕЧ-Изх-102 - Покана

Прекратена
12.03.2015 25.03.2015 16:00:00 Подемник за скоростна кутия 1535603 - Покана

Възложена
11.03.2015 20.03.2015 17:00:00 Осветителни луминисцентни тела 153112 - Покана

Възложена
10.03.2015 25.03.2015 16:00:00 Почистване и тариране на цистерни/ ГСМ 1545604 - Покана

Възложена
10.03.2015 06.04.2015 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж КС „Вълчи дол“ – ремонт на релсов път на мостов кран в машинна зала на КЦ 150-049 Публична покана и приложенията към нея

Протокол, съставен на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, публикуван на 12.05.2015 г.

Съобщение за преустановяване избора на изпълнител

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Прекратена
09.03.2015 27.03.2015 17:00:00 Метални шкафове за работно облекло 1532114 - Покана

Възложена
06.03.2015 20.03.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1551508 - Покана

Възложена
05.03.2015 20.03.2015 17:00:00 Доставка на клингерит 1555607 - Покана

Разяснения по направено запитване

Прекратена