Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.10.2015 02.11.2015 17:00:00 „Доставка на вентилатор за инсталация за изсушаване на газа“ 150-164 Публична покана и приложенията към нея

Приложени Образци към Публичната покана

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 23.10.2015 г.

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 28.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 19.11.2015г.

Договор 2277 от 07.12.2015г., публикуван на 09.12.2015г.

Възложена
19.10.2015 30.10.2015 17:00:00 ГРС “ Шумен ” - Изграждане на метална ограда БТГ-ЕВ-Изх.-344 - Покана

Спряна
14.10.2015 23.10.2015 17:00:00 „Доставка на резервни части за телеметричната система на сондажите в ПГХ “Чирен” 150-157 Публична покана и приложенията към нея

ОБРАЗЦИ 150-157

Съобщение за прекратяване действията по възлагане на обществена поръчка

Прекратена
02.10.2015 13.10.2015 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на регулатори на налягане“ Обособена позиция № 2 „Доставка на филтър регулатор с манометър“ 150-159 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.12.2015 г.

Договор № 2318 от 13.01.2016 г.

Договор № 2323 от 14.01.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договорите

Възложена
02.10.2015 14.10.2015 17:00:00 Доставка на двуканална газсигнализаторна станция БТГ-ЕЧ-Изх.-322 - Покана

Възложена