Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.02.2014 10.03.2014 00:00:00 „Наемане на техника за извършване на ремонтни дейности по Магистрален газопровод – северен полупръстен на територията на СЗЕР – Ботевград” 140-017 публична покана

Възложена
28.02.2014 10.03.2014 00:00:00 "Наемане на техника за извършване на ремонтни дейности по Магистрален газопровод - северен полупръстен на територията на СЗЕР-Ботевград" 140-017 Публична покана

Възложена
28.02.2014 11.03.2014 17:00:00 Доставка на термосъпротивления 140-021 Публична покана

Възложена
28.02.2014 12.03.2014 17:00:00 Доставка на средства за видеонаблюдение 140-022 Публична покана

отговор на поставен въпрос и уведомление за прекратяване на обществената поръчка

Прекратена
28.02.2014 14.03.2014 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатацинните райони Покана

Възложена
24.02.2014 17.03.2014 17:00:00 Извършване газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност на КС “Полски Сеновец” Позиция № 1 - Газифициране на течен азот със специализирана установка Позиция № 2 - Доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност 140-027 Публична покана

Възложена
24.02.2014 12.03.2014 17:00:00 Сключване на едногодишни договори за охрана и автопатрулна реакция Покана

Възложена
13.02.2014 28.02.2014 17:00:00 Извършване на инженерногеоложко проучване за изясняване качеството на земната основа за проектното строителство в обект: ГРС «Бургас», землище на гр. Камено, общ. Бургас, обл. Бургас и изготвяне на инженерногеоложки доклад за условията на строителството върху площадката Покана

Възложена
11.02.2014 25.02.2014 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони Покана за представяне на оферти

Възложена
03.02.2014 13.02.2014 17:00:00 "Доставка на преносими газанализатори” 140-005 Публична покана

Възложена