Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.05.2010 Абонаментно обслужване на ел.проводи 20 кV, захранващи КС Петрич БТГ-136

Възложена
25.05.2010 Абонаментно обслужване на ел.проводи 20 кV, захранващи КС Ихтиман БТГ-135

Възложена