Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
08.03.2010 Доставка на перилни и почистващи препарати. Доставка на минерална вода - ПГХ- Чирен БТГ-85

Възложена