Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2009 Доставка с цел доокомплектоване на 1 бр. наличен преносим газов анализатор модел TESTO 350-XL с клетки за измерване концентрацията на сероводород (H2S ) и серен диоксид (SO2) Покана

Възложена
31.03.2009 Доставка на 1 брой Двигател за УАЗ 2206 Покана

Възложена
31.03.2009 Измерване на отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от неподвижни източници - 10 бр. компресорни агрегати и 3 бр. водогрейни котли на две площадки - КС “Лозенец” и КС “Странджа”, област Ямбол Покана

Възложена
06.03.2009 Покупка на каски с антифони Покана

Възложена