Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
20.02.2009 Изработка на работно облекло Покана

Възложена
17.02.2009 Доставка на електроди Покана

Възложена
10.02.2009 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Ихтиман Покана

Възложена
10.02.2009 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Петрич Покана

Възложена