Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2009  “Изработка на работно облекло” покана

Възложена
22.07.2009  „Доставка на активно мрежово оборудване” „Доставка на пасивно мрежово оборудване и непрекъсваемо захранване” „Доставка на оптично мрежово оборудване” 613401 покана

Възложена
29.05.2009 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя климатици Покана

Възложена
21.04.2009 Доставка на един брой термоизолиран контейнер Покана

Възложена
21.04.2009 Покана за представяне на оферта за доставка на 1 бр. Термоизолиран контейнер Покана

Възложена
31.03.2009 Измерване на отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от неподвижни източници - 10 бр. компресорни агрегати и 3 бр. водогрейни котли на две площадки - КС “Лозенец” и КС “Странджа”, област Ямбол Покана

Възложена
31.03.2009 Доставка на 1 брой Двигател за УАЗ 2206 Покана

Възложена
31.03.2009 Доставка с цел доокомплектоване на 1 бр. наличен преносим газов анализатор модел TESTO 350-XL с клетки за измерване концентрацията на сероводород (H2S ) и серен диоксид (SO2) Покана

Възложена
06.03.2009 Покупка на каски с антифони Покана

Възложена
20.02.2009 Изработка на работно облекло Покана

Възложена
17.02.2009 Доставка на електроди Покана

Възложена
10.02.2009 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Ихтиман Покана

Възложена
10.02.2009 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Петрич Покана

Възложена
23.01.2009 Превоз на служители от гр. Варна до гр. Провадия и обратно Покана

Удължаване на срока

Възложена