Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2008 Калибриране на работни еталони Покана

Възложена
15.07.2008 Доставка на позициониращо оборудване (GPS) Покана

Възложена
11.07.2008 Доставка на Манометри бурдонови Покана

Възложена
07.07.2008 Проектиране на част ”Архитектурна” на обект “Административна сграда на БТРВ - реконструкция и пристройка” - в УПИ - ІІІ, кв. 192 по плана на гр. Ботевград. Покана

Възложена
02.07.2008 Доставка на кабели Покана

Възложена