Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
02.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Модернизация на НУП Кремиковци 1426101 - Покана

Затворена
01.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Анализ в акредитирана лаборатория за определяне окислителна стабилност на турбинни масла 1541302 - Покана

Спряна
24.02.2016 25.03.2016 17:00:00 Алуминиеви сандъци за пренасяне на апаратура, инструменти и др. 1632109 - Покана

Затворена
22.02.2016 25.02.2016 16:00:00 Транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци Покана за представяне на оферта и приложение към нея

Затворена
11.02.2016 10.03.2016 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на: 1. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в района на км 7,2” 2. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4” 160-006 Публична покана

Приложения към Публичната покана

Приложения към Пълно описание и технически изисквания към предмета на поръчката

Образци за участие

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.05.2016 г.

Договор № 2502 от 11.07.2016 г., публикуван на 12.07.2016 г.

Затворена
22.01.2016 08.02.2016 17:00:00 Охрана и автопатрулна реакция БТГ-ЕИ-Изх.-13 Покана

Затворена
15.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, СЗЕР Ботевград БТГ-ЕБ-Изх.-002 Покана

Затворена
06.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Ремонт на тротоар, пътната настилка и склад, на територията на КС “Ихтиман” Обект: КС “Ихтиман” – тротоар, пътна настилка и склад Строеж 1: Ремонт на тротоарна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 2: Ремонт на пътна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 3: Ремонт на склад за канцеларски материали в КС “Ихтиман” 150-176 Публична покана и приложения към нея

Образци и приложения към публичната покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.04.2016 г.

Договор № 2482/21.06.2016 г., публикуван на 22.06.2016 г.

Затворена
11.12.2015 14.01.2016 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов" 8091-EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов"

Затворена
03.12.2015 12.12.2015 17:00:00 Зимно поддържане и снегопочистване през зимния период 2015 - 2016 г. на ведомствени пътища към КС Кардам и АГРС Добрич 1341001 - Покана

Спряна
19.11.2015 18.12.2015 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

Затворена
12.11.2015 11.12.2015 14:00:00 Покана за заявяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско"

Затворена
04.11.2015 16.11.2015 17:00:00 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне кинематичен вискозитет на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”; Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне антикорозионни характеристики в присъствие на дестилирана вода на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”; Обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне корозионна агресивност върху медна пластина на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”; Обособена позиция № 4 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне температура на течливост на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”; Обособена позиция № 5 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне на пенообразуващи свойства на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти” 150-162 Публична покана и приложенията към нея

Затворена
19.10.2015 30.10.2015 17:00:00 ГРС “ Шумен ” - Изграждане на метална ограда БТГ-ЕВ-Изх.-344 - Покана

Спряна
28.09.2015 19.10.2015 17:00:00 КС "Вълчи дол" - ремонт на носещите колони на МЦК 1442304 - Покана

Спряна
25.09.2015 09.10.2015 17:00:00 „Проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: ”Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 срещу с. Чучулигово, община Петрич” 150-138 Публична покана и приложения към нея

Образци на приложенията към Публичната покана

Затворена
18.09.2015 02.10.2015 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 150-093 Публична покана и приложенията към нея

Затворена
25.03.2015 08.04.2015 17:00:00 Осъществяване на процесуално представителство на „Булгартрансгаз” ЕАД пред Арбитражния съд при Търговско промишлената палата в Цюрих” относно споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/11.02.2009 г., сключен между “Булгартрансгаз” ЕАД и Furmanite International Limited, съгласно условията на съществуващото арбитражно споразумение между спорещите страни”. "Performing the procedural representation of Bulgartransgaz EAD before the Court of Arbitration with Zurich Chamber of Commerce "on the disputes arising in connection with the conclusion, performance and interpretation of the Contract № 484/11.02.2009, concluded between Bulgartransgaz EAD and Furmanite International Limited under the terms of the existing arbitration agreement between the disputing parties". БТГ-24-00-1410 покана за представяне на оферти

BTG-24-00-1410 INVITATION FOR PARTICIPATION IN COMPETITION BY DOCUMENTS’ SUBMISSION

Затворена