Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.12.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 150-177 Документация за участие

Решение за промяна и променените документи, публикувани на 29.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 04.04.20

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
09.11.2015 11.12.2015 17:00:00 11.12.2015 17:00:00 Доставка на камиони и ремаркета, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на тежкотоварни автомобили“ и обособена позиция № 2 „Доставка на ремаркета и полуремарке“ 150-148 Документация за участие

Решение за промяна и променената документация, публикувани на 18.11.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 23.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 27.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 10.0

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
02.08.2013 03.09.2013 17:00:00 13.09.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Ихтиман” до ВТ при газо-измервателна станция (ГИС) „Дупница” Подобект 1: Магистрален оптичен кабел от ВТ ОУП „Ихтиман” до ВТ ГИС „Дупница” Подобект 2: Локален оптичен кабел отклонение до автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Самоков" 130-068 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Обявление за приключен договор Nо 1689/02.06.2014г., публикувано на 09.03.2021г.

Затворена
01.08.2013 26.08.2013 17:00:00 04.09.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и съставяне на технически паспорти за модернизацията на компресорни станции към системата за пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегатиІ-ва обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за Строеж 1: Реконструкция на КС "Странджа" с изграждане на 2 нови ГТКА; Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорт за Строеж 2: Реконструкция на КС "Лозенец" с изграждане на 2 нови ГТКА. ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорти за: Строеж 1: Реконструкция на КС "Ихтиман" с изграждане на 1 нов ГТКА; Строеж 2: Реконструкция на КС "Петрич" с изграждане на 1 нов ГТКА.  130-048 Документация

Затворена
17.06.2013 22.07.2013 00:00:00 29.07.2013 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск Удължаване на срока

130-008 Документация

Затворена
17.03.2008 25.03.2008 14:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: І–ва позиция - Строеж: „Служебно-експлоатационен блок” към КС „Петрич” - ремонт на сграден фонд 2007г.” ІІ–ра позиция - Строеж: „Газопроводно отклонение и ГИС за метан-станция „Ботевград” ІІІ–та позиция - Строеж: „ГРС „Шумен” – ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение” 080-040 Документация

Спряна
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени Отворена