Важни съобщения за газовия пазар

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011

На 25 Октомври 2011 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз чрез Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT) приеха правила, забраняващи манипулирането на пазарите за търговия на едро с енергия.

Според Член 4 на Регламента, участниците на пазара за търговия на едро с енергия, са длъжни да разкриват вътрешна информация по отношение на търговската дейност или съоръженията, или експлоатацията на съоръжения, които притежават или контролират. Такова разкриване включва оповестяване на информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения.
Според препоръките на ACER, изложени в Насоките за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се разкрива чрез публикуване на Urgent Market Messages.

Настоящата секция е предназначена за публикуване на UMM съобщения.

REMIT е абревиатура на Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия).
UMM е абревиатура на Urgent Market Message.
UMM съобщенията са предназначени за оповестяване на информация, свързана с планирана или непланирана недостъпност на капацитет или съоръжения за съхранение или пренос на природен газ, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, както и на друга съществена информация, която не е била направена публично достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро.

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С REMIT И ПУБЛИКУВАНЕТО НА UMM СЪОБЩЕНИЯ:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни
НАСОКИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ (ACER) ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (EС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Английска версия)

Към UMM – Съобщения за временно ограничаване на капацитет