Информация в изпълнение на изискванията за прозрачност, произтичащи от чл.19 на Регламент (EО) № 715/ 2009

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ изисква от операторите на системи за съхранение да публикуват информация относно услугите и условията, които предлагат, заедно с техническа информация, необходима за осигуряване на ефективен достъп на ползвателите до съоръженията за съхранение.

С цел повишаване на прозрачността на пазара и улесняване достъпа до изискваната информация, членовете на GSE разработиха унифициран формат за публикуване на регламентираната информация.

„Булгартрансгаз” ЕАД прилага стандартизирания формат, който подобрява навигацията и достъпа до информация за подземното газово хранилище и предлаганите услуги за съхранение на природен газ, публикувана върху Интернет страницата на дружеството.

 

   
 ТемаПодменю
1 ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Данни за контакт
2 УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Технически характеристики
3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ
Условия за достъп и използване
4 КАПАЦИТЕТ
Първичен пазар
Вторичен пазар
Капацитет на ГИС „Чирен“
5 ТАРИФИ И ЦЕНИ
Тарифи и цени
6 НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правила за ползване на ПГХ „Чирен“
Нормативна база
7 ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Ремонтни дейности, ограничения и недостъпност на съоръженията
Оперативна информация
8 ДРУГИ
Проекти