Устойчиво развитие

 

Дългосрочно планиране

В развитието на основната си бизнес дейност - пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от дългосрочна визия и стриктно планиране, които да подпомогнат устойчивото развитие на целия сектор в страната, региона и в Европа.

В изпълнение на Директива (EО) 73/ 2009 Регламент (EО) 715/ 2009, през 2012 г. Дружеството изготви своя първи Десетгодишен план за развитие на мрежите си за периода 2013 – 2022 г. Документът представя инвестициите, планирани в краткосрочен (тригодишен) и дългосрочен (десетгодишен) период, график за изпълнение на инвестиционните проекти, както и прогнози за използване на капацитета на газовата инфраструктура. Националните Десетгодишни планове, изготвяни от преносните оператори са част от Регионалния план за развитие на общоевропейската газопреносна мрежа.

 

Безопасност

Предвидените инвестициите и дългосрочното планиране на дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД са пряко свързани с осигуряването на безопасна и ефективно развиваща се газова инфраструктура. Това е основно задължение и отговорност на „Булгартрансгаз”ЕАД и е гаранция за сигурното и качествено изпълнение на услугите по преноса и съхранението на природен газ в страната.

От 2014 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД има внедрена и сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007:
 

Дружеството е в процес на реализиране на проект за модернизация и рехабилитация на съществуващата мрежа, който има за цел подобряване на ефективността и надеждността на преносната система, както и осигуряването на техническа възможност за гарантиране на достатъчно капацитет и условия за пренос на алтернативни количества през територията на страната чрез планираните нови междусистемни връзки с Румъния, Гърция, Турция и Сърбия, както и свързването на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз”ЕАД с трансграничните проекти.

 

Околна среда

Грижата за опазване на околната среда, съгласно европейските директиви и националното законодателство, е една от приоритетните задачи на “Булгартрансгаз” ЕАД. В контекста на това е и една от основните цели на модернизацията на газопреносната система на Дружеството - намаляване на вредните емисии в атмосферата.

От 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД има внедрена и сертифицирана система за управление по околна среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015, като доказателство за своята ангажираност към всички аспекти на опазване на околната среда:
 

 

 

Развитие на човешките ресурси

“Булгартрансгаз” ЕАД отделя специално внимание на политиките в областта на човешките ресурси. Специализираните знания и опит на хората, както и тяхната мотивация са ключови фактори, от които зависи дългосрочната и успешна дейност на Дружеството. Като модерна компания, “Булгартрансгаз” ЕАД осигурява на своите служители възможности за непрекъснато усъвършенстване, образование и разширяване на практическите умения.

“Булгартрансгаз” ЕАД активно сътрудничи с висши учебни заведения, чийто академичен профил отговаря на дейността на компанията. Възможността за стаж и последваща професионална реализация на студенти е традиционна и дългогодишна практика, доказала своята ефективност. Специалисти от Дружеството споделят своя практически опит в рамките на форуми и лекции, а също така и като ментори на студенти, подготвящи специализации.