ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ И ДОГОВОРИ ЗА ПРЕНОС, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ

 

„Булгартрансгаз“ ЕАД предлага годишни, тримесечни, месечни и дневни продукти за непрекъсваем и прекъсваем капацитет, както и продукти за непрекъсваем и прекъсваем капацитет в рамките на деня, в съответствие с условията на Хармонизирания договор за достъп и пренос и Общите условия към него. Капацитетът се предлага посредством Регионалната Платформа за разпределение на капацитет (RBP).

Договорите, които могат да бъдат сключени за предлаганите услуги са:

Хармонизиран договор за достъп и пренос с Общи условия към него

Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране

Договор за ползване на ВТТ

Хармонизиран договор за пренос и съхранение

Допълнителна информация относно предлаганите услуги и договори е налична в раздел УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖОВИ УСЛУГИ.