Условия за ползване на услугите

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

ДЕЙСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

 1

Описание на услугите

Описание на услугите, предлагани от „Булгартрансгаз” ЕАД

 2

Процедура за присъединяване към мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Процедури и стъпки по присъединяване към газопреносната мрежа, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД

 3

Предоставяне на достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Ред за подаване на заявления за достъп до газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (утвърдени с Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.03.2013 г.,изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г., бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.).

Заявление за предоставяне на достъп до газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД

Хармонизиран договор за достъп и пренос с Общи условия към него

Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране

Договор за ползване на ВТТ

 4

Входно/изходни точки на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Описание на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

Каталог на наименованията и кодовете на входно/изходните точки от газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД

 5

Уведомление за сключен договор за доставка на природен газ

Уведомление за сключен договор за доставка на природен газ

 6

Заявление за смяна на доставчик на природен газ

Заявление за смяна на доставчик на природен газ

 7

Споразумения за междусистемно свързване и бизнес правила за точките на междусистемно свързване

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Негру вода 1/ Кардам

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Русе/Гюргево

 8

Предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен“

Правила за ползване на подземно газово хграничище "Чирен"

Заявление за предоставяне на капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен"

Хармонизиран договор за пренос и съхранение

Споразумение за прехвърляне на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен"

ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне на капацитет в ПГХ „Чирен”