REMIT REPORTING

"Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като пазарен участник (Market Participant) с ACER Code: с ACER Code: A0001038B.BG, съгласно изискванията на член 9.1. от Регламент (ЕС) №1227/2011 и като Registered Reporting Mechanism (RRM), съгласно изискванията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за докладване на собствена REMIT информация.

В качеството си на RRM тип „TSO”, “Булгартрансгаз“ има право да докладва към ACER единствено данни, попадащи в обхвата на задълженията за докладване от операторите на газопреносни системи, в съответствие с член 3.1.(б)(i) и член 9.2 от Регламент (ЕС) № 1348/2014. Дружеството не  е оторизирано да предлага услуги по докладване от името на трети страни, както и да докладва данни, различни от посочените по време на процеса на регистрация и указани в списъка публикуван на REMIT портала на ACER, на връзката: "List of RRMs with data types".

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАЗАРНИ УЧАСТНИЦИ, EIC КОДОВЕ И REMIT

Във връзка с изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT), участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган/Централния европейски регистър на пазарните участници (ACER CEREMP), преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011.

За повече информация относно изискванията за регистрация като пазарен участник и достъп до портала за регистрация, използван от българския национален регулаторен орган, моля посетете Интернет страниците на ACER CEREMP и КЕВР.

Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационните форми за достъп до платформата за резервиране на капацитет RBP и платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

През втората половина на 2020 г. ACER ще въведе валидационни правила за проверка на докладваните данни за пренос на природен газ и електрическа енергия.

Новите правила ще проверяват дали в докладваните данни за транзакции за разпределение на капацитет EIC кодът, използвани за идентификация на мрежови ползвател, участващ в сделката, съвпада с EIC кода, предоставен от пазарния участник при регистрирането си в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 в Централния европейски регистър на пазарните участници. 

След активиране на правилата, всички докладвани записи, съдържащи EIC кодове за идентификация на пазарни участници, които не присъстват ACER CEREMP, ще бъдат отхвърляни от ARIS.

 

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С REMIT

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ oт REMIT портала на ACER