Разширение капацитета на ПГХ „Чирен” (ПОИ 6.20.2)

 

 

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът за Разширение капацитета на ПГХ “Чирен” (ПОИ 6.20.2) предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газохранилище, с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ, повишени налягания в газовия резервоар и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване. Проектът предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд.м3 и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване до 8 – 10 млн. м3/ден.

Вече 40 години ПГХ „Чирен“ е единственото газохранилище на територията на България. То се явява ключов инструмент за функционирането на газовия пазар в България, чрез който се компенсира сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната, като осигурява необходимата гъвкавост, породена от разликите между доставките и потреблението и осигурява авариен резерв. ПГХ „Чирен“ е изключително важен инструмент за гарантиране сигурността на газовите доставки.

С проекта за неговото разширение се цели от една страна да бъдат създадени условия за гарантиране сигурността на доставките до българските потребители и потребителите в страните от региона, а от друга – развитието на ПГХ „Чирен” като търговско хранилище в един взаимосвързан регионален и общоевропейски пазар, тъй като ПГХ „Чирен“ е неразделна част от регионалната газова система, състояща се от междусистемни връзки, LNG терминали, хранилища.

Планираното развитие на газовите проекти в региона е предпоставка за развитието на пазара, диверсификацията и повишаването на пазарната интеграция и е в пряка връзка с разширението на единственото в България газохранилище. В средносрочен времеви хоризонт ПГХ „Чирен“ се очертава като търговско хранилище със съществена роля за развитие на конкуренцията на регионалния газов пазар, както и за осигуряване допълнителна гъвкавост на газопреносните системи на регионално ниво, със съществен принос за управлението на претоварванията и сезонната оптимизация на използване на газопреносните системи.

 

СТАТУС НА ПРОЕКТА

 • През 2009 г. е възложено изработването на „Технологичен проект за експлоатация на ПГХ „Чирен“. Проектът е завършен през 2011 г. и съгласно него са налице възможности за разширение на капацитета. Технологичният проект препоръчва извършването на допълнителни геоложки и геофизични изследвания, с цел прецизиране параметрите на разширението.
 • На 19.03.2015 г., след обявена и проведена процедура за избор на изпълнител бе подписан договор и бе успешно изпълнено „Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар”. Изследването е едно от основните геоложки и геофизични проучвания, които е необходимо да бъдат проведени, за да се пристъпи към същинската работа по разширение на хранилището. Провеждането на проучването завърши през ноември 2015 г. Основният извод от получения доклад е, че към настоящия момент на информираност за геоложката структура, ПГХ „Чирен” притежава надеждна херметичност за увеличаване на пластовото налягане до 150
 • На 02.09.2015 г., след обявена и проведена процедура за избор на изпълнител, бе подписан договор за извършване на проучване с предмет „Наземен газов анализ върху площта на Чиренската структура”. Наземният газов анализ е един от основните методи за проверка на херметичността на подземните газови хранилища, чиято цел е да се провери за наличие на газови акумулации в близост до земната повърхност в пределите на разпространение на газовия резервоар и да се определят зоните с въглеводородни аномалии на повърхността, при наличието на такива. Провеждането на проучването приключи съгласно подписания договор. Резултатите от анализите показват, че при настоящия етап на изследване на геохимичната обстановка, в рамките на Чиренското газово хранилище не са установени въглеводороди с друг, освен с биогенен и повърхностен произход.
 • През 2015 г. “Булгартрансгаз” ЕАД изготви проектно предложение "Провеждане на 3D сеизмични проучвания като част от проекта за разширение на ПГХ „Чирен” 6.20.2””, което е предложено за финансиране по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) - CEF-Energy-2015-1, с обща прогнозна стойност 7 800 000 Евро и размер на безвъзмездните средства 50% от стойността на проекта - 3 900 000 Евро.
 • На 23 октомври 2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД официално подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2015/1029442 за „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура, част от проект 6.20.2 Разширение на ПГХ „Чирен”, обхващащо изпълнението на дейностите: Дейност 1: Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура и Дейност 2: Контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания и обработка на получените данни.
 • В изпълнение на графика на подписаното грантово споразумение, по водещата оперативна Дейност 1, на 11.09.2015 г. е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура”. Целта на поръчката е максимално структурно и литоложко детайлизиране на газовия резервоар и получаване на информация за разпространението на отворените пукнатинни системи за локализиране на зони за прокарване на нови високопродуктивни експлоатационни сондажи, необходими за увеличаване на максималния дебит на ПГХ Чирен, както и на наблюдателни сондажи, контролиращи процесите на миграция на газ в перифериите на геоложката структура.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е прекратена, поради несъответствие на представените оферти с изискванията на възложителя. Обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) на решението на възложителя за прекратяване на процедурата, а след произнесеното решение от страна на КЗК и обжалване от страна на същия участник пред Върховен административен съд (ВАС) доведе до забавяне реализацията на проекта, спрямо предварително определения график.

През м. октомври 2016 г. е подадена молба за оттегляне на касационната жалба от страна на жалбоподателя, като с определение No 12121/10.11.2016 г. ВАС прекратява производството по административно дело No 11802/2016. „Булгартрансгаз“ ЕАД е изпратил писмо с искане до ВАС, с цел да се установи по безспорен начин дали е влязло в сила горецитираното определение. След получаването на отговор от ВАС през м. януари 2017 г., че решението за прекратяване на проведената обществена поръчка не е обжалвано и е влязло в сила, стартираха дейности по подготовка за обявяване на нова обществена поръчка със същия предмет.  

С решение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД на 13.09.2017 г. е открита повторно процедура за избор на изпълнител с предмет „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура”. Процедурата приключи успешно, като на 25.05.2018 г. е сключен договор с избрания изпълнител - “Геофизика Торун” (Полша). Към момента дейностите по договора са в процес на изпълнение.

 • Съгласно графика на подписаното грантово споразумение, за изпълнението на Дейност 2 на 16.11.2015 г. е обявена процедура за избор на изпълнител с наименование „Контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура и при последващата обработка на добитите данни от сеизмичните проучвания”. Процедурата за избор на изпълнител на посочената дейност приключи успешно. На 14.07.2016 г. е подписан договор с избрания изпълнител - "Мингеоуниверс Инженеринг-НИС-МГУ" ЕООД (България). Към момента дейностите по договора са в процес на изпълнение.

 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

 • Резултатите от завършилия набор от проучвания/подготвителни дейности ще служи като основа при определянето на най-добрия вариант за разширение на ПГХ „Чирен“ и на следващите стъпки, свързани с изпълнението на ПОИ, а именно проектиране и строителство на наземни и подземни съоръжения.

 

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

 • В началото на 2014 г. бе проведено Предварително пазарно изследване (market test), чиято цел бе всички заинтересовани страни да бъдат информирани за намеренията на „Булгартрансгаз” ЕАД за разширение на капацитета за съхранение, като същите бяха поканени да заявят своите намерения за резервиране на дългосрочен капацитет след извършване на разширението. Продължава работата по подготовка на различни типове документи за организиране на следващия етап от проучването.
 • На 26.6.2014 г. бе подадено уведомление за проекта за извършване на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура до РИОСВ Враца. В последствие преписката е прехвърлена към МОСВ, тъй като в границите на участъка за провеждане на проучванията на ПГХ Чирен, попадат две защитени зони: „Божият мост-Понора” с код BG0000594 и ЗЗ „Божите мостове” BG0000487. След направените проучвания от страна на МОСВ, компетентния орган излезе със становище № НСЗП-273 от 21 август 2014 г., че не е необходимо извършване на ОВОС и проекта може да се извърши при спазване на мерките посочени в Становището.
 • На 07.01.2015 г. бе подадено уведомление за проекта за извършване на наземен газов анализ върху площта на Чиренската структура до МОСВ с вх.№ НСЗП-4/07.01.2015. След направените проучвания от страна на МОСВ, компетентния орган излезе със становище № НСЗП-4/23.01.2015, че не е необходимо извършване на ОВОС и проекта може да се извърши при спазване на мерките посочени в Становището.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА

„Булгартрансгаз” ЕАД.

София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

бул. ”Панчо Владигеров” № 66

централа: (02) 939 63 00

факс: (02) 925 00 63

e-mail: info@bulgartransgaz.bg