ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГЛАВА VIII, ЧЛЕН 29 И 30 от РЕГЛАМЕНТ (Eс) 2017/460

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията установява Мрежов кодекс, определящ хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, включително правила относно прилагането на методика за референтна цена и изчисляването на минимални цени за стандартните продукти за капацитет. Определянето на единни правила за целия ЕС има за цел да допринесе за интеграцията на пазара, да повиши сигурността на доставките и насърчи междусистемните връзки между газовите мрежи.

Възлова стъпка към постигането на тези цели е увеличаване на прозрачността за установяване на структурите и процедурите на тарифите за пренос. В тази връзка Мрежовият кодекс за тарифи налага изисквания за публикуване на информация, свързана с определянето на приходите на операторите на преносни системи и с определянето на различни тарифи за пренос и за услуги, различни от пренос.

С цел улесняване достъпа до изискваната информация, под координацията на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG), газопреносните оператори разработиха и приложиха унифициран формат за публикуване на регламентираната информация.

Като член на ENTSOG „Булгартрансгаз” ЕАД прилага стандартизирания формат за публикуване на информацията, изисквана от Член 29 и 30 на Регламент (ЕС) 2017/460.

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ
ЧЛЕНОПИСАНИЕКОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за газова година 2019 - 2020 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за газова година 2019 - 2020 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ
ЧЛЕНОПИСАНИЕКОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за газова година 2018 - 2019 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за газова година 2018 - 2019 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ
ЧЛЕНОПИСАНИЕКОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за газова година 2017 - 2018 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за газова година 2017 - 2018 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
 

МЕТОДИКА, ПРИХОДИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪРЗАНА С ТАРИФИТЕ
ЧЛЕНОПИСАНИЕКОМЕНТАР
Член 30 (1) (a)
Информация относно параметрите, използвани в прилаганата методика за референтна цена, които са свързани с техническите характеристики на преносната система
 
Член 30 (1) (б) (i)
Информация за разрешените и/или целевите приходи на оператора на преносна система
 
Член 30 (1) (б) (ii)
Информация относно промени в приходите
 
Член 30 (1) (б) (iii)
Информация относно следните параметри - видове активи, цена на капитала, капиталови разходи, оперативни разходи, механизми за стимулиране и цели за ефективност, инфлационни индекси
 
Член 30 (1) (б) (iv), (v)
Информация за приходите от услуги за пренос, включително съотношение между капацитетно и стоково базиране, съотношение вход-изход, съотношение между вътрешносистемни и междусистемни приходи
 
Член 30 (1) (б) (vi)
Информация, свързана с предишния тарифен период, относно равнението на регулаторната сметка
Операторът коригира необходимите годишни приходи със суми, получени вследствие на несъответствие между действително получените годишни приходи и утвърдените необходими годишни приходи от предходен ценови период. За целта операторът поддържа специална регулаторна сметка, в която ежегодно се натрупват годишните разлики между действително получени приходи и ревизираните необходими годишни приходи. Предходният ценови режим прилаган до 01.10.2017 г. не включва концепцията за регулаторна сметка. Освобождаване на натрупаната сума в регулаторната сметка ще бъде извършена при определяне на необходимите приходи за втория регулаторен период
 
Член 30 (1) (б) (vii)
Информация за предназначението на тръжната надбавка
Приходите от тръжна премия ще бъдат включени в общата сума на събираните приходи от оператора.
 
Член 30 (1) (в)
Информация за тарифите за пренос и за услуги, различни от пренос, придружена от информация за тяхното определяне
 
Член 30 (2) (a)
Информация за трендовете и изменението на тарифите за пренос
 
Член 30 (2) (б)
Обобщена информация за използвания тарифен модел и разяснение за начина на изчисление на тарифите за пренос, приложими за текущия тарифен период
 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

ДОКУМЕНТ НА ENTSOG ЗА ПРИЛАГАНЕ на Мрежовия кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, свързани с прилагането на Мрежовия кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ