Проекти от общ интерес (PCIs)

На 23 ноември 2017 г. Европейската комисия прие и публикува третия списък със 173 ключови енергийни инфраструктурни проекти, които ще допринесат за постигането на европейските цели в областта енергетиката и климата. Проектите представляват основни градивни елементи на енергийния съюз на ЕС. Списъкът от 23 ноември 2017 г. е актуализация на списъка с проекти от „общ интерес“ (PCIs), приет през ноември 2015 г. Той включва 106 електроенергийни проекта, 4 проекта в област „Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи” 53 газови проекта, 6 петролни проекта и 4 проекта в област „Трансгранична мрежа за въглероден диоксид”.

Повече информация за проектите от „общ интерес“ може да откриете на официалната интернет страница на Европейската Комисия (ЕК).

Проектите на „Булгартрансгаз” ЕАД, включени в трети списък с проекти от „общ интерес”, са част от приоритетен Коридор връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East):

  • Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система (ПОИ 6.8.2)
  • Разширение капацитета на ПГХ „Чирен” (ПОИ 6.20.2)
  • Инфраструктура, която да позволи развитието на български газов център (Газов хъб „Балкан”) (ПОИ 6.25.4)
  • Проект Eastring – България (ПОИ 6.25.1)

Чрез включването на даден проект в списъка с проекти от „общ интерес”, ЕК го идентифицира като инвестиция с особено значение за сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в Европа, както и за изграждането на интегриран и конкурентен пазар.

Проекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, които бяха включени във Втори списък, но не станаха част от Трети списък с проекти от „общ интерес”:

(номер на проекта във Втори списък с проекти от „общ интерес” – ПОИ 7.4.2)

 

Коментари,  въпроси и препоръки относно проектите от „общ интерес” изпращайте на официалния електронен адрес на Дружеството info@bulgartransgaz.bg, като попълните приложения формуляр.