Международно сътрудничество

В условия на динамично развиващ се европейски енергиен сектор, „Булгартрансгаз” ЕАД провежда политика на активно сътрудничество със своите европейски и международни партньори.

Като следва принципите за постигане на единен общоевропейски енергиен пазар, Дружеството има ключова позиция и активна роля в поддържането и развитието на съвместния диалог със съседните страни, а така също има установени взаимоотношения и обмяна на добри практики с всички преносни оператори на ниво Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Дългогодишно сътрудничество и успешна съвместна работа свързва „Булгартрансгаз” ЕАД и операторите на газопреносните мрежи на съседните държави STNG TRANSGAZ SA, Румъния; DESFA SA, Гърция; BOTAS, Турция и GA-MA, Република Македония. Традиционно добрите взаимоотношения между страните са и основата за успешната експлоатация на взаимосвързаните газопреносни мрежи.

Значим партньор на “Булгартрансгаз” ЕАД е ООО „Газпром експорт”. Въз основа на дългосрочен договор, компанията използва услугата за пренос на природен газ през територията на България от входната точка на границата с Румъния до изходните точки на границите с Турция, Гърция и Македония.

Като модерен и отговорен газопреносен оператор, „Булгартрансгаз” ЕАД членува в европейски организации, които определят насоките на развитие на газовия пазар в международен аспект:

 

Gas Infrastructure Europe, GIE (Газова инфраструктура на Европа)

От 2007 г. „Булгартрансгаз” ЕАД e член на GIE, обединяваща 67 енергийни компании от 25 страни в Европа. Дейността ú се свързва с акцент върху процеса на лобиране и  тясно сътрудничество с европейските институции в посока постигне на конкурентен и устойчив единен европейски газов пазар. От месец май 2013 г. представител на Надзорния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД е член на Борда на директорите на GIE.

 

European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG (Европейска мрежа на операторите за пренос на природен газ)

„Булгартрансгаз” ЕАД e член и съучредител на ENTSOG, създадена на 1 декември 2009 г., в изпълнение изискванията на Трети енергиен либерализационен пакет.

 

International Gas Union, IGU (Международен газов съюз)

Международният газов съюз е организация, имаща за цел да съдейства за техническия и икономическия напредък на световната газова индустрия. Като неин член и в качеството си на оператор на газохранилище, „Булгартрансгаз” ЕАД участва в Комитет 2 по Подземно съхранение на природен газ (Working Commitee 2 – Underground Gas Storage).