Описание на газовата инфраструктура

Газовата инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на Република България се състои от национална газопреносна мрежа, осигуряваща природен газ за основната част от потребителите в България, газопреносна мрежа за транзитен пренос, осъществяваща предимно пренос на природен газ за Турция, Гърция и Македония и подземно газохранилище  в Чирен (ПГХ „Чирен”), което е пряко свързано с националната газопреносната мрежа.

Национална газопреносна мрежа

Националната газопреносна мрежа е изградена пръстеновидно от газопроводи с високо налягане с обща дължина 1835 km., три компресорни станции КС „Кардам-1”, КС „Вълчи дол” и КС „Полски Сеновец” с обща инсталирана мощност 49 MW, oчистни съоръжения, електрохимична защита, комуникационна мрежа – медни и оптични кабели, 115 изходни точки (АГРС, ГИС) с 240 пункта за доставка на природен газ. Техническият капацитет на мрежата за пренос възлиза на 7,4 млрд.м3/ годишно, а максималното работно налягане е 54 bar.

Газопреносна мрежа за транзитен пренос

Газопреносна мрежа за транзитен пренос е изградена от газопроводи с високо налягане с обща дължина 953 km с преобладаващ диаметър DN 1000, шест компресорни станции – КС „Кардам-2”, КС „Провадия”, КС „Лозенец”, КС „Странджа”, КС „Ихтиман” и КС „Петрич”, с обща инсталирана мощност от 270 МW, система за електрохимична защита, очистни съоръжения, комуникационна система, информационна система и др. съпътстващи съоръжения. Техническият й капацитет за транзитен пренос на природен газ общо възлиза на 17,8 млрд.м3 / годишно, а максималното работно налягане е 54 bar.

Повече информация за техническия, договорения и наличния капацитет във важните точки от газопроносните мрежи, както и исторически данни за ползвания капацитет може да намерите ТУК

Описание на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД 

Каталог на кодове и наименования на входно/изходни точки, газоизмервателни пунктове от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

 

Подземно газохранилище  ПГХ „ЧИРЕН”

Подземното газохранилище „Чирен”, разположено  в близост до гр. Враца разполага с 24 експлоатационни сондажи, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 MW и други технологични съоръжения, необходими за осигуряване нагнетяването, добива и качеството на съхранявания газ. Настоящият капацитет на хранилището може да осигури съхранение за нуждите на потребителите в страната до 550 млн.м3 природен газ. Капацитетът на добив и нагнетяване, в зависимост от пластовите налягания и други фактори, е от 1 млн.м3/денонощие (минимално) до 4,2 млн.м3/денонощие (максимално) за добив, и от 1,5 млн.м3/денонощие (минимално) до 3,5 млн.м3/денонощие (максимално) за нагнетяване.

Повече информация за договорения и наличния капацитет на хранилището, за входящите и изходящите потоци може да намерите ТУК