Балансиране

Правила за балансиране на пазара на природен газ

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Правила за търговия с природен газ

Цена на природния газ за балансиране

Такса за неутралност при балансиране за периода 1 Октомври 2019 - 31 Март 2020

Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

Доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за прилагане на временни мерки по регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

Решение № ВМ-1 от 29.09.2015 г. относно одобрение на доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Европейската комисия от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

Действия на оператора по оперативно балансиране и сделки на ВТТ

Информация за количеството природен газ в преносната система в началото на всеки газов ден и прогноза за количеството природен газ в края на газовия ден

Оперативни граници и експлоатационни зони на лайнпека

Втори годишен доклад на "Булгартрансгаз" ЕАД за прилагане на временни мерки по Регламент (EС) №312/214 от 26 март 2014 за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

Информация за индивидуален балансов статус се предоставя в CDP