Кои сме ние?

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.

Компанията е собственик и оператор на:

Национална газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ;

Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение – пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония;

Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.

Дружеството притежава следните лицензии, издадени от регулаторния орган КЕВР:

За пренос на природен газ - Лицензии № Л-214-06 и № Л-214-09 от 29.11.2006 г.

За съхранение на природен газ - Лицензия № Л-214-10   от 29.11.2006 г.

Основните изисквания за тези дейности са регламентирани в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове, които следват европейското законодателство в тази област.

„Булгартрансгаз” ЕАД е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

„Булгартрансгаз” ЕАД е сертифициран като Независим газопреносен оператор.

ПГХ ЧИРЕН - инсталация за изсушаване на природен газ КС ПРОВАДИЯ охладители след компресиране на природен газ - КС СТРАНДЖА Пускова камера в район СЗЕР КС ПЕТРИЧ и очистно съоръжение

Фото галерия

 

Кратко видео представяне на „Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

Save