ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Във връзка с постъпили запитвания от ползвателите на газопреносната мрежа за предоставяне на данни за качеството на природния газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД информира заинтересованите лица, че:

“Среден Сертификат за качество” “съответстващ” на представителната калоричност не може да бъде предоставен, тъй като представителната калоричност се определя съгласно „Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици“ (https://bulgartransgaz.bg/bg/pages/sertifikat-46.html).

Методиката е разработена с цел улесняване работата на ползвателите на мрежата в ежедневните им дейности, свързани с преноса на природен газ и е публикувана на 15.09.2017 г. до всички заинтересовани лица (https://bulgartransgaz.bg/bg/news/informaciya_otnosno_metodika_za_prevrashtane_na_izmerenite_kolichestva_priroden_gaz_v_energiini_edinici-336-c15.html)

Съгласно Методиката, операторът на газопреносната мрежа определя представителна калоричност, която се прилага за всички вътрешни входно/изходни точки на националната газопреносна система (НГПМ) и газопреносната мрежа за транзитен пренос (ГМТП) за номиниране на количествата за пренос в съответните точки и за изчисляване на енергийната стойност на измерените/разпределените обеми в съответните точки.

Представителната калоричност се оповестява ежемесечно, не по-късно от 15 календарни дни преди започване на съответния месец.

В изпълнение на задълженията си по чл.3, ал. 5 от Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи (обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2013 г.) „Булгартрансгаз“ ЕАД също така ежедневно публикува на своята Интернет страница Дневен сертификат за качество, съдържащ данните за качеството на природния газ, предаван на изходните точки.