Европейско законодателство

В качеството си на комбиниран газов оператор от държава-членка на ЕС „Булгартрансгаз” ЕАД прилага изискванията на българското и европейското енергийно законодателство, като дружеството е в процес на изпълнение на необходимите дейности за хармонизиране на дейността си с изискванията на европейското законодателство.

Основни европейски нормативни актове, които дружеството прилага:

 


53;0<5=B ()  715/2009 =0 2@>?59A:8O ?0@;0<5=B 8 !J25B0, >B=>A=> CA;>28OB0 70 4>ABJ? 4> 307>?@5=>A=8 <@568, 2;O7J; 2 A8;0 >B 3 <0@B 2011 3.

Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и Регламент (ЕО)

Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (изм. Делегиран регламент (ЕС) № 1391/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 година,; Делегиран регламент (ЕС) 2016/89 на Комисията от 18 ноември 2015 година; Делегиран регламент (ЕС) 2018/540 на Комисията от 23 ноември 2017 година)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 703/2015 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2015 година за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни

Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз